ANKIETA PODDOSTAWCÓW AGD / SUB-SUPLIERS QUESTIONNAIRE
Szanowni Państwo,
jako związek pracodawców AGD, APPLiA Polska (stara nazwa CECED) zrzesza 28 największych producentów i importerów tego sprzętu w Polsce.
Postanowiliśmy zaktualizować informacje o firmach dostarczających towary i usługi dla producentów AGD. Dlatego też przygotowaliśmy ankietę dla poddostawców pozwalającą zebrać podstawowe informacje o poddostawcach i ich ofercie. Przygotowana w ten sposób baza będzie administrowana przez APPLiA Polska oraz udostępniana zainteresowanym producentom AGD, także z zagranicy.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE!
Pozdrawiamy, Zespół APPLiA Polska

Dear All,
as a household employers' association, APPLiA Polska (the old name CECED) brings together the 28 largest manufacturers and importers of this equipment in Poland.
We decided to update the information on companies providing goods and services for home appliances manufacturers. That is why we have prepared a survey for sub-suppliers allowing to collect basic information about sub-suppliers and their offer. The database prepared in this way will be administered by APPLiA Polska and made available to interested producers.
WE INVITE YOU TO PARTICIPATE IN THE QUESTIONNAIRE!
Kind Regards, APPLiA Poland Team

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Nazwa firmy / Company Name *
2. Adres firmy / Company's address: ulica i numer / street & number *
2. Adres firmy / Company's address: - kod pocztowy i miasto / ZIP code & city *
2a. Telefon ogólny do firmy / Telephon to the company *
3. Czy działalność kontrahenta jest zarejestrowana? / Is your activity registered? *
4. NIP / VAT number
5. Czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT? Are you a VAT payer? *
6. Email ogólny do firmy / Company emial *
7. Strona internetowa firmy / Web page
8. Link do strony internetowej z ofertą firmy / weblink to your offer
9. Osoba zarządzająca firmą – imię i nazwisko (według KRS) / Name& surname of CEO *
10. Osoba do kontaktu – imię i nazwisko / Contact person - name &surname *
10 a Stanowisko / Position *
10 b Telefon / Phone number *
11. Osoba do kontaktu – emial /Contact person - emial *
12. Zatrudnienie / Number of employees *
13. Przybliżone przychody roczne firmy / approximate income
Clear selection
14. Firma wyłącznie z polskim kapitałem / Company with only PL capital *
15. Profil dostawcy na podstawie aktualnej działalności / Supplier's profile based on current activity *
Required
16. Przykłady produktów z oferty (ogólne nazwy części, komponentów itd. np. ) / Examples of products from the offer (general names of parts, components, etc.)
17. Czy firma dostarcza dla branży AGD? / Does the company supply to the household appliances industry? *
18. Opcjonalnie można wymienić firmy AGD dla których dostarczane są lub były w przeszłości elementy lub usługi / Optionally, you can list companies for which items or services are provided or have been in the past
19. Jeśli firma nie dostarcza dla branży AGD, to czy firma planuje dostarczać dla branży AGD? If the company does not supply to the household appliances industry, is the company planning to provide for the household appliances industry?
Clear selection
21. Czy są Państwo zainteresowani udziałem AGD MIXER (spotkania producentów z poddostawcami) organizowanym podczas drugiego dnia Kongresu AGD? Are you interested in the participation in event AGD MIXER (meetings of producers with sub-suppliers) organized during the second day of the Congress of Home Appliances?
Clear selection
*
Clear selection
Informacja o przetwarzaniu danych
Administratorem Pani/Pana danych jest APPLiA Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 76 d (dalej jako „APPLiA”).
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia bazy danych poddostawców w ramach APPLiA.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami mogą być w szczególności upoważnieni pracownicy APPLiA oraz firm członkowskich APPLiA.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu w każdej chwili prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Polityka przetwarzania danych osobowych APPLiA Polska http://applia.pl/polityka-ochrony-danych/

The administrator of your data is APPLiA Polska with its registered office in Warsaw at ul. Włodarzewska 76 d (hereinafter referred to as "APPLiA").
Your data will be processed in order to maintain a database of sub-suppliers under APPLiA.
Personal data may be shared with other recipients. Recipients may in particular be authorized employees of APPLiA and APPLiA member companies.
Personal data will be kept for the duration of the objective, until the opposition to data processing.
You have the right at any time to request access to your personal data and the right to rectify them, limit the processing of personal data or to remove them and the right to object to data processing. You also have the right to obtain a copy of your personal data transferred to a third country. In the event of a breach of the data processing rules, you have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.
Personal data processing policy APPLiA Polska http://applia.pl/polityka-ochrony-danych/
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy