แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
ชื่อ-นามสกุลผู้ขอรับบริการ
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
5
4
3
2
1
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเบื่อ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
5
4
3
2
1
มีช่องทางการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
Clear selection
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5
4
3
2
1
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการประชาชน เช่น จอดรถ น้ำดื่ม เก้าอี้
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
4. ด้านการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
5
4
3
2
1
มีการบริการสาธารณะตรงตามสถานการ์และความจำเป็นเร่งด่วน
มีการบริหารงานที่มีความซื้อสัตย์สุจริต
มีความเชื่อมันในการบริหารงาน
มีการตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
มีความสามัคคีและสมานฉันท์
มีความน่าอยู่ สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็น อปท. ที่รู้สึกได้ถึงความสุข เป็นกันเอง
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy