การสัมมนาประชาพิจารณ์(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.
The form การสัมมนาประชาพิจารณ์(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service