แบบสอบถามคามพึงพอใจ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
โปรดประเมินตามความคิดเห็นโดยเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงว่าทานเห็นด้วยกับข้อความข้างล่างนี้ มากน้อยเพียงใด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานภาพ *
ตอนที่ 2 สำรวจความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
5 ดีมาก
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 ควรปรับปรุง
ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ
5 ดีมาก
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 ควรปรับปรุง
ความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล
ความหลากหลายของข้อมูล
การใช้ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
5 ดีมาก
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 ควรปรับปรุง
ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้เวลาอันสั้น
ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
ข้อมูลมีความถูกต้องสมบรูณ์ครบถ้วน
ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกหน่วยงาน
มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิในการเข้าข้อมูล
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service