Scholarship 2021-22 (ทุนการศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทยเท่านั้น จำนวนหลายทุน โดยแบ่งเป็นทุนละ 10,000/15,000/20,000 บาท ตามความเหมาะสม โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ)
Description
Email *
SUBMISSION PERIOD: 1-25 SEP 2021,ANNOUNCEMENT DATE: 10 NOV 2021
SPE Membership Information
To qualify for a scholarship, you must be a member of the Society of Petroleum Engineers (SPE). To apply for SPE membership, please visit www.spe.org/students. Please select one of the 4 local chapters; Chulalongkorn University Chapter, Suranaree University Chapter, Chiangmai University Chapter or Prince of Songkla University Chapter.
SPE membership *
Please submit your most recent transcript in pdf format. The document must be saved as your first name_Initial of last name.pdf and sent to scholarship@thaispe.org (แนบสำเนาทรานสคริปต์ล่าสุดมาพร้อมใบสมัคร สำหรับนักศึกษาปี 1 ส่งของระดับมัธยมปลาย ในรุปแบบ pdf) โดยบันทึกเป็น ชื่อผู้สมัคร_ตัวแรกของนามสกุล.pdf เป็นภาษาอังกฤษ เช่น ชื่อ สมชาย นามสกุล ซื่อสัตย์ขยันอดทน ให้บันทึกไฟล์เป็นชื่อ Somchai_S.pdf กรุณาส่งเอกสารมาที่ scholarship@thaispe.org )
Personal Information:
First Name (Mr./Miss): *
Last Name *
ชื่อตัว (นาย/นางสาว): *
ชื่อสกุล: *
Date of Birth: *
MM
/
DD
/
YYYY
Age: *
Address (for mailing purpose only): *
Bank Account Information
(If you are awarded the scholarship, SPE will transfer money into your Bank Account before Nov 15, 2021. You may contact SPE if you do not receive the money after Nov 15, 2021)
Account Name: *
Account Number: *
Bank Name: *
Branch: *
Scholarship Information:
Questions under this section do not use to decide the scholarship award. (คำถามช่วงนี้ถามเพื่อทราบข้อมูลและจะไม่มีผลกับการตัดสินใจของกรรมการผู้พิจารณา)
a) How did you learn about this scholarship? (ท่านทราบเรื่องทุนการศึกษาของ เอสพีอีได้อย่างไร) *
b) If your answer from a) is "Other", please specify:
c) Are you currently receiving any scholarship? (ตอนนี้ท่านได้รับทุนการศึกษาอยู่หรือไม่) *
Required
d)If yes, name of scholarship (ถ้าใช่กรุณาระบุชื่อทุน)
Amount (มูลค่าของทุน):
e) Did you receive SPE scholarship?ท่านเคยได้รับทุนการศึกษาจากเอสพีอีหรือไม่
If yes, how did you spend it? (ถ้าเคย ท่านนำไปใช้อย่างไร)
School Information:
First and second year students can fill out this application in Thai or English. นักศึกษาปีหนึ่งหรือปีสองสามารถเลือกกรอกใบสมัครเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้

Third and fourth year students must fill out this application in English. นักศึกษาปีสามหรือปีสี่กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
Year of Bachelor Degree *
Required
University (ชื่อมหาวิทยาลัย): *
Major/Faculty (สาขาและคณะ): *
Cumulative Grade Point Average (GPAX) เกรดเฉลี่ย: (For first year student, use your high school GPAX สำหรับนักศึกษาปีหนึ่ง สามารถใช้เกรดเฉลี่ยจากมัธยมปลายแทนได้) *
Name of Advisor (or Lecturer) อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน: *
Advisor's Email: *
Advisor's Phone Number: *
School activities, club activity, leisure time activity, sports, awards, and others: (Please indicate your role (organizer or participant), duration of your involvement, year which the activity took place) กิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ชมรม ยามว่าง กีฬา รางวัลและอื่นๆ (ชี้แจงบทบาทของคุณ(เป็นผู้จัดหรือเป็นผู้เข้าร่วม) และระยะเวลาที่เข้าร่วม, ปีที่เข้าร่วม) *
QUALIFICATION QUESTIONS (คำถามที่ใช้ในการพิจารณาทุนการศึกษา)
1. This question is for all students. Today, Thailand is depending on fossil fuels as a main energy source, what would be the most suitable replacement source of energy for our country? Why?(No more than 150 words) *
2. This question is for all students. Have you participate in SPE and SPE-Thailand activities? Name them? *
3. How do you foresee an oil and gas industry in 2040? (No more than 150 words)
4. Make a video clip by first introduce yourself and then answer the question. The video clip should last between 45 to 75 seconds. Upload your video clip on OneDrive or Google Drive and put the link at below blank space. Please ensure not to make the video available to public viewers. SPE will not be responsible for any public opinions on your post if you allow the video to be viewed and commended publicly.
4(a) This question is for first and second year students. Where do you see yourself five years after your graduation from University? Please enter your video clip URL:
4(b) This question is for third and fourth year students. What have you done to prepare yourself to enter the upstream petroleum industry? Explain what you did and why it will help you in your future career in the petroleum industry. Please provide your video clip URL:
I declare that all information provided in this application is true and correct. (ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกมาเป็นความจริงและถูกต้อง)
All personal information collected through this application form will only be used for scholarship screening purpose only. By clicking "Yes" below, you have agreed to ; 1) all terms and conditions stated on this application form as well as other conditions announce by SPE Thailand Section 2) give consent to SPE Thailand Section to collect your personal information necessary for scholarship screening process. Otherwise please click "No". (ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุอยู่ในใบสมัครนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อการพิจารณาทุนการศึกษาเท่านั้น เมื่อข้าพเจ้ากด "Yes" เท่ากับว่าข้าพเจ้าได้ยอมรับ 1) เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆที่ระบุอยู่ในใบสมัครนี้ และ/หรือเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องของทาง สมาคมวิชาชีพวิศวกรปิโตรเลียม ประเทศไทย 2) ยินยอมให้ สมาคมวิชาชีพวิศวกรปิโตรเลียม ประเทศไทยรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อใช้ในการพิจารณาทุนการศึกษา ถ้าข้าพเจ้ากด "No" เท่ากับว่าข้าพเจ้าไม่ยินยอม และไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy