แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

เตรียมความพร้อมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) การประเมินการอ่านออกเขียนได้ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลาง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question