Θέλεις να μάθεις σε ποιο επίπεδο είναι τα Αγγλικά σου;
Αφιέρωσε λίγο χρόνο και προσπάθησε να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις!

Με την ολοκλήρωση του τεστ θα λάβεις στο email σου ένα αντίγραφο των απαντήσεων σου μαζί με το επίπεδο που αντιστοιχεί στις γνώσεις σου!

Let's begin!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Excuse me, how do I__________to the bus station?
1 point
Clear selection
It’s no___________ for me to get Brad’s phone number – I’ll be seeing him tonight.
1 point
Clear selection
If the taxi hadn’t stopped for us, we___________standing in the rain.
1 point
Clear selection
There’s no name on this dictionary. It_____________be mine then. Mine’s got my name on the front.
1 point
Clear selection
He turned__________to be considerably older than I had imagined.
1 point
Clear selection
My sister__________tennis very well.
1 point
Clear selection
I like this apartment but the___________is too expensive for me.
1 point
Clear selection
I___________remember putting my briefcase down on that shelf.
1 point
Clear selection
Do you ever ask your neighbours to do favours____________you?
1 point
Clear selection
Having_____________his driving test several times, Paul finally passed at the fourth attempt.
1 point
Clear selection
____________use your dictionary? Sure. Here you are.
1 point
Clear selection
Jon__________working on this project for a couple of months so he hasn't made much progress yet.
1 point
Clear selection
Is this a good time to talk?Sorry, no. I__________dinner.
1 point
Clear selection
Some married couples seem to get more___________over time.
1 point
Clear selection
Julia_________married since she was 20.
1 point
Clear selection
If you’ve got a headache, you__________go home.
1 point
Clear selection
When I was a child, I___________climb the wall and jump into our neighbours’ garden.
1 point
Clear selection
I don’t think the colours in Julia’s outfit____________together.
1 point
Clear selection
I like apples, but I__________bananas.
1 point
Clear selection
If I___________closer to my office, I could walk to work.
1 point
Clear selection
I was about to go to sleep when it____________to me where the missing keys might be.
1 point
Clear selection
How about going to Colours nightclub? -There's no ___________I’m going there. It’s awful!
1 point
Clear selection
Very rarely__________here in July.
1 point
Clear selection
My mother’s Italian, so___________the language has been quite easy for me.
1 point
Clear selection
The last time I___________Joanna was in Paris.
1 point
Clear selection
____________I had the talent, I still wouldn’t want to be a movie star.
1 point
Clear selection
___________ever been to New York?
1 point
Clear selection
People were amazed that the burglary took place in________daylight.
1 point
Clear selection
Lena used to find work boring__________she became a nurse.
1 point
Clear selection
This is a photo of my little sister___________ice cream on the beach.
1 point
Clear selection
If the weather___________bad tomorrow, we can go to a museum.
1 point
Clear selection
I don’t know how much this card costs. The price label’s__________off.
1 point
Clear selection
Would you mind changing my appointment? ____________time on Friday is fine.
1 point
Clear selection
It's__________likely that this novel will win a literary prize.
1 point
Clear selection
She invested a lot of time__________ researching the most appropriate university course.
1 point
Clear selection
I’d like___________milk in my coffee, please.
1 point
Clear selection
We’ve__________come back from a trip to India. It was amazing.
1 point
Clear selection
My doctor advised me__________more exercise.
1 point
Clear selection
Learning the piano isn’t as difficult____________learning the violin.
1 point
Clear selection
What clothes should I pack for a trip to Boston?Well, it depends___________the time of year that you go.
1 point
Clear selection
There’s going to be a new department at work. They’ve asked me to_________it up.
1 point
Clear selection
The experiment___________testing people’s responses before and after drinking coffee.
1 point
Clear selection
___________meet for coffee some time soon.
1 point
Clear selection
I usually go to work_________train.
1 point
Clear selection
Can you help me? I’ve tried___________hotel in the city and can’t find a room.
1 point
Clear selection
Maintaining an accurate balance sheet is essential,____________business you’re in.
1 point
Clear selection
Pierre tends to put_________dealing with problems, rather than dealing with them immediately.
1 point
Clear selection
Paula__________loves working with children.
1 point
Clear selection
It’s Walter’s birthday on Friday. He__________be 30, I think.
1 point
Clear selection
____________were you at the weekend? I was in Scotland.
1 point
Clear selection
Rosie stayed____________home yesterday afternoon.
1 point
Clear selection
If the film is a __________success, the director will get most of the credit.
1 point
Clear selection
Ben got the job because he_________a very good impression at his interview.
1 point
Clear selection
I prefer to buy CDs__________download music from my computer.
1 point
Clear selection
Is Ottawa the capital of Canada? I think__________.
1 point
Clear selection
Salsa music always__________me of my trip to Cuba.
1 point
Clear selection
I get up_________7 o’clock in the morning.
1 point
Clear selection
Hans isn’t here. He___________to see his grandmother. He’ll be back tomorrow.
1 point
Clear selection
Our students take their responsibilities very_________.
1 point
Clear selection
I’ve got to be at work in five minutes. Don’t worry, I__________you a lift if you want.
1 point
Clear selection
The police claimed that they acted in self-____________.
1 point
Clear selection
Have you finished__________the wall yet?
1 point
Clear selection
We paid the restaurant bill__________credit card.
1 point
Clear selection
We may be a bit late. We’re_________in a traffic jam.
1 point
Clear selection
Do you want to listen to music or___________TV?
1 point
Clear selection
I work in a___________. I’m a doctor.
1 point
Clear selection
Speed cameras___________shown to reduce accidents.
1 point
Clear selection
Are you________English teacher?
1 point
Clear selection
I’m afraid your car____________repaired before next week.
1 point
Clear selection
We have__________house in Moscow.
1 point
Clear selection
The amount of organically grown food on sale has_________enormously in recent years.
1 point
Clear selection
This is my brother._____________name’s Paul.
1 point
Clear selection
About a billion cans of Coca-Cola__________drunk around the world every day.
1 point
Clear selection
The windows in this house are in urgent__________of replacement.
1 point
Clear selection
I only get about five hours’ sleep a night. That’s not __________.
1 point
Clear selection
Sorry I’m so late.That’s____________.
1 point
Clear selection
Excuse me,____________speak French?
1 point
Clear selection
___________a bus stop near my flat.
1 point
Clear selection
_________anywhere interesting recently?
1 point
Clear selection
I___________outside the cinema when suddenly a police car arrived.
1 point
Clear selection
Shall we go to The Riceboat for dinner?   It__________be fully booked. They’re sometimes busy on a Monday.
1 point
Clear selection
I was wondering__________I could ask you some questions. -Sure, go ahead.
1 point
Clear selection
Where____________from? I’m from Russia.
1 point
Clear selection
I’ve finished this salad and I’m still hungry. I______________ordered something more filling.
1 point
Clear selection
Pia was__________delighted with the birthday present.
1 point
Clear selection
I think cycling is more dangerous__________driving.
1 point
Clear selection
You may borrow my laptop___________you promise to look after it.
1 point
Clear selection
We_________going to the theatre next Saturday.
1 point
Clear selection
Life is a__________deal easier for immigrants who can speak the local language.
1 point
Clear selection
I don’t see my parents very often___________they live in South Africa.
1 point
Clear selection
Don’t worry if I__________late tonight. I’m going to the gym after work.
1 point
Clear selection
I’d lived in Australia, so I was used to______________ on the left side of the road.
1 point
Clear selection
I couldn’t___________up with the noise in the city, so we moved to the countryside.
1 point
Clear selection
Last night I___________to the cinema.
1 point
Clear selection
I’m going to a concert tonight.___________you like to come?
1 point
Clear selection
The factory workers threatened_____________on strike if they didn’t get a pay rise.
1 point
Clear selection
I__________a lot of sport in my free time.
1 point
Clear selection
It’s a huge painting. It___________taken ages to complete.
1 point
Clear selection
____________five people in my family.
1 point
Clear selection
If you__________money from a friend, you should always pay it back promptly.
1 point
Clear selection
Where are my glasses? They’re_____the table.
1 point
Clear selection
How much are__________shoes?
1 point
Clear selection
Do you sell stamps?Yes, we do. How___________do you want?
1 point
Clear selection
By the age of 18, I___________not to go to university.
1 point
Clear selection
Bob will meet _________at the airport.
1 point
Clear selection
The__________is quite expensive but the food there is excellent.
1 point
Clear selection
Can you believe it? A woman has been___________for hacking into the computer of her online virtual husband.
1 point
Clear selection
By the end of today’s seminar I will_____________to each of you individually.
1 point
Clear selection
Can I make myself a cup of coffee? Of course. You___________to ask.
1 point
Clear selection
I have two__________,a boy and a girl.
1 point
Clear selection
___________you have a good time at the party? Yes, it was fun.
1 point
Clear selection
My mum’s not very well. Oh, ___________.
1 point
Clear selection
I’ve got a terrible headache, and it won’t go away. Have you tried __________some aspirin?
1 point
Clear selection
Kamal has got a holiday home near__________sea.
1 point
Clear selection
We never ____________ a television when I was a child.
1 point
Clear selection
Did Amina finish the report?No. She __________it tomorrow.
1 point
Clear selection
I__________ to be picking Tom up at the station but I’ve lost my keys.
1 point
Clear selection
The number of turtles on the island_____________by 70% over the last decade.
1 point
Clear selection
Boxing is a sport__________requires a lot of speed and fitness.
1 point
Clear selection
Gospel music has been a major influence_________other musical styles, especially soul.
1 point
Clear selection
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
reCAPTCHA
This form was created inside of CentralStudies. Report Abuse