การประเมินการสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย)
ระดับชั้น *
รายวิชา *
เกณฑ์ในการสรุประดับการปฏิบัติการสอนของครู
3 หมายถึง ปฏิบัติในระดับมากที่สุด
2 หมายถึง ปฏิบัติในระดับมาก
1 หมายถึง ปฏิบัติในระดับน้อย
0 หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติ
1.การเตรียมการสอน *
3 (มากที่สุด)
2 (มาก)
1 (น้อย)
0 (ไม่มีการปฏิบัติ)
1.1 ชี้แจงรายละเอียดและขอบเขตการจัดการเรียนรู้(ประมวลรายวิชา)
1.2 มีการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
1.3 สำรวจนักเรียนก่อนสอน
2.การจัดกระบวนการเรียนการสอน *
3 (มากที่สุด)
2 (มาก)
1 (น้อย)
0 (ไม่มีการปฏิบัติ)
2.1 สอนเนื้อหาที่เหมาะสมและอธิบายได้ชัดเจน
2.2 ใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน
2.3 มีความรอบรู้ แม่นยำและทันเหตุการณ์ในเนื้อหาที่สอน
2.4 ใช้คำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.5 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยในการเรียน
2.6 ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.7 มีความสามารถควบคุมชั้นเรียนได้
3.การวัดและประเมินผล *
3 (มากที่สุด)
2 (มาก)
1 (น้อย)
0 (ไม่มีการปฏิบัติ)
3.1 บอกเกณฑ์และวิธีวัดผลการเรียนได้ชัดเจน
3.2 มีวิธีวัดและประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง
3.3 นำผลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
4.บุคลิกลักษณะของความเป็นครู *
3 (มากที่สุด)
2 (มาก)
1 (น้อย)
0 (ไม่มีการปฏิบัติ)
4.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู
4.2 ดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง
4.3 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมขณะสอน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service