แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น CUP พล
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Clear selection
Untitled Title
ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
วันที่
MM
/
DD
/
YYYY
1.1 หน่วยงานที่ท่านใช้บริการ *
Required
1.2 ชื่อหน่วยบริการ *
1.3 ห้องตรวจ/แผนกโรคที่มาตรวจ
1.4 ท่านเข้ารับบริการที่หน่วยใดของหน่วยบริการ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของงานบริการ
2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ความเต็มใจและกระตือรือร้น มีความเป็นมิตร
การให้ข้อมูล/คำแนะนำที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบ เป็นต้น
การให้บริการตามระดับความรุนแรง เร่งด่วนของภาวะเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
สามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา ดินสอ รถเข็นนั่ง/นอน ฯลฯ
มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือช่องทางอื่นๆที่แสดงความคิดเห็นหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสุขา น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ แสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
2.4 ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ เช่น ยาหรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่หมดอายุ
ผลการให้บริการในภาพรวม
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อแต่ไม่เกิน 3 ข้อ)
3.1 จุดเด่นของการให้บริการหรือสิ่งที่ประทับใจในการมารับบริการครั้งนี้
3.2 ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
3.4 หากท่านและญาติเจ็บป่วย จะแนะนำมารับบริการที่สถานบริการแห่งนี้หรือไม่ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy