การแจ้งข้อร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนที่ท่านประสบจากการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบรับข้อร้องเรียนได้ที่ www.unisearch.chula.ac.th ในเมนูเอกสารดาวน์โหลด แล้วกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำส่งมาที่ศูนย์บริการวิชาการฯ
- E-mail: unisearch@chula.ac.th
- Fax 0 2218 2859
- ไปรษณีย์: กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. ระบุข้อมูลรายละเอียดข้อร้องเรียนในช่องด้านล่างนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at least 0 options.
  This is a required question
  This is a required question