Φόρμα Εγγραφής για το Διαγωνισμό Δημιουργίας Βίντεο FATI
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

1. Εγώ, ο συμμετέχοντας/ η συμμετέχουσα, δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία έχω κοινοποιήσει στον οργανισμό C.I.P. Citizens in Power/ Πολίτες σε Ισχύ (εφεξής «CIP»), μέσω: (α) του CIP, με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου και/ή την ενημέρωσή μου, αναφορικά με το παρόν έργο, για το οποίο έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου (εφεξής το «μάθημα κατάρτισης»),

2. (β) οργανισμών (όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία συνεργάζεται ο CIP (εφεξής «οργανισμοί») με σκοπό (i) τη διεξαγωγή μιας έρευνας εκ μέρους του CIP (εφεξής «ελεγκτικούς σκοπούς»), και/ή (ii) την επικοινωνία με το άτομό μου, είτε μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού μηνύματος ή άλλου μέσου, όσον αφορά οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με το έργο.

3. Προς αποφυγήν οποιασδήποτε αμφιβολίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Οποιαδήποτε στοιχεία ή δεδομένα παρέχονται εδώ από τον αιτών/ την αιτούσα στον CIP και τα οποία θα αξιοποιηθούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τον CIP και/ή τους οργανισμούς για την απόδοση του έργου και/ή για ερευνητικούς σκοπούς θα πρέπει να μπορούν να αναγνωριστούν ανά πάσα στιγμή, να φέρουν σαφή σήμανση και να καταγραφούν από τον CIP και/ή τους οργανισμούς ως τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος/ της αιτούσας.

ii. Όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία, σύμφωνα με την παρούσα αίτηση, δόθηκαν από τον αιτών/ την αιτούσα στον CIP, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τον CIP και/ή τους οργανισμούς για την απόδοση του έργου και/ή για ερευνητικούς σκοπούς και δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας ή δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του αιτούντος/ της αιτούσας, εκτός και αν αυτό απαιτείται και/ή επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με θέμα την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και/ή τις διατάξεις τις σχετικής εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς) και/ή τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας.

iii. Εγώ, ο αιτών/ η αιτούσα, επιβεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί για το γεγονός, ότι έχω τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εδώ:

1) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά μου δεδομένα (κοινώς γνωστό και ως «εξέταση αιτημάτων πρόσβασης των υποκειμένων των δικαιωμάτων»).
2) Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
3) Δικαίωμα στη λήθη των προσωπικών μου δεδομένων.
4) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.
5) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
6) Δικαίωμα στην απόσυρση της συγκατάθεσης που δόθηκε εδώ ανά πάσα στιγμή, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Εντούτοις, κατανοώ ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τον έννομο χαρακτήρα οποιασδήποτε επεξεργασίας έλαβε χώρα προτού την απόσυρση της συγκατάθεσης.

Προς αποφυγήν οποιασδήποτε αμφιβολίας, επιβεβαιώνω δια της παρούσης, ότι γνωρίζω και είμαι πλήρως ενημερωμένος/-η για τα δικαιώματά μου.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service