แบบสอบถามปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะผู้จัดทำใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง เพื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะนำข้อมูลนี้มาพัฒนาการการรับสมัครนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด
เพศ *
มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา *
คณะ / สาขาที่กำลังศึกษา *
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) *
สถานที่พักอาศัย *
ถ้า พักอาศัยในกรุงเทพฯ ระบุเขตที่พักอาศัย
ท่านได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน (รวมทั้งจากงานประจำ หรือรายได้พิเศษ) เฉลี่ยต่อเดือน เดือนละ *
อาชีพหลักของผู้ปกครอง (ผู้รับผิดชอบส่งเสียค่าใช้จ่าย ในด้านการศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบัน หากมีหลายคนให้เลือกบุคคลเดียวที่เป็นหลักในการส่งเสียเล่าเรียน) *
ท่านต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือไม่ (ถ้าตอบ ไม่ต้องการ ข้ามไปส่วนที่ 2) *
มหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
คณะ / สาขาที่ท่านต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ท่านรู้จักสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือไม่ *
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน *
ท่านได้รับข้อมูลการศึกษาจากช่องทางใดบ้าง (3 อันดับที่ท่านได้รับข่าวสารมากที่สุด)
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy