แบบประเมินผลการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 3 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อต่อการประชุม PULINET วิชาการครั้งที่ 3

  6. ท่านมีความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

  6.1 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย อาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ, สปาพา)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6.2 การอภิปราย เรื่อง “ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางด้านอาเซียนศึกษา” วิทยาการนำอภิปราย 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6.3 บรรยายพิเศษ เรื่อง “The Idea and Management of Collection of ASEAN Countries by Each University Library” โดย Professor Mitsushiro Oda
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6.4 การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6.5 การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม PULINET วิชาการครั้งที่ 3

  7. ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดการประชุม PULINET วิชาการครั้งที่ 3 ในประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  8. ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการจัดการประชุม PULINET วิชาการครั้งที่ 3
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสัมมนาครั้งนี้ และครั้งต่อๆ ไป ขอบคุณคะ