ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.2
ครูผู้สอน นายวิทยา พรหมภักดี
ชือ-สกุล *
Your answer
ชั้น/ห้อง *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
๑. ศาสนามีความสำคัญต่อบุคคลและสังคมในด้านใดมากที่สุด (ส ๑.๑, ส ๑.๒) *
1 point
๒. ธรรมที่ควรละคือความหมายของคำใดในหลักธรรมอริสัจ ๔ (ส ๑.๑) *
1 point
๓.บุโรพุทโธเป็นหลักฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศใด (ส ๑.๑) *
1 point
๔. ท่านใดคือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 (ส1.1) *
1 point
๕.กุลจิรัฏฐิติธรรมซึ่งเป็นธรรมสำหรับความดำรงมั่นของตระกูลทำให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นานมีด้วยกันกี่ประการ (ส๑.๑) *
1 point
๖.บุคคลใดต่อไปนี้เป็นบุคคลแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามหลักทิศเบื้องหน้า (ส ๑.๒) *
1 point
๗.อานิสงส์ของสารณียธรรมประกอบด้วยกันกี่ประการ (ส๑.๑) *
1 point
๘.ความซื่อตรง คือ ธรรมข้อใดในทศพิธราชธรรม (ส๑.๑) *
1 point
๙.ข้อต่อไปนี้จัดเป็นอายตนะภายในยกเว้นข้อใด (ส๑.๑) *
1 point
๑๐. พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกเกิดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด (ส ๑.๒) *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.