แบบสำรวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการตรวจราชการ
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินสภาพปัจจุบันและรับฟังความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการระดับจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ตามแนวทางการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
สภาพปัจจุบัน หมายถึง สถานการณ์ที่เป็นจริง สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของกระบวนงานฯ
ความต้องการหรือความคาดหวัง หมายถึง ความประสงค์ที่จะได้รับบริการหรือผลผลิตตามกระบวนงาน : ตรวจราชการระดับจังหวัด ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีโอกาสเป็นไปได้หรือเกิดขึ้นจริง
ขอบเขตของกระบวนการ เป็นกระบวนกการศึกษาวิเคราะห์วางระบบเพื่อเตรียมรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลสภาพบริบททั่วไป สภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้การตรวจราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลผลิตหรือบริการ : การรับและการรายงานการตรวจราชการ
ผู้รับบริการ หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. กลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ ครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่
กลุ่มผู้รับบริการ *
ผู้ตอบแบบสำรวจ *
สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ *
สำรวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการ ความคาดหวัง ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการปฏิบัติ และด้านการให้บริการ
โปรดทำเครื่องหมายในช่องสภาพปัจจุบันและความต้องการ/ความคาดหวังของท่าน
1. ด้านผลผลิต(การรับและการรายงานการตรวจราชการ)
1.1 ความพร้อมในการรับการตรวจราชการระดับจังหวัด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ/ความดหวัง
1.2 การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในพื้นที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ/ความดหวัง
1.3 รายงานได้ครอบคลุมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ/ความดหวัง
2. ด้านกระบวนการรับการตรวจราชการ
2.1 มีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ/ความดหวัง
2.2 มีคณะกรรมการในการรับการตรวจราชการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ/ความดหวัง
2.3 มีการประชุมจัดทำยกร่างแผนรับการตรวจราชการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ/ความดหวัง
2.4 ประเด็นนโยบายในการรับการตรวจราชการ มีการนำเสนอ กศจ.ให้ความเห็นชอบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ/ความดหวัง
2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ/ความดหวัง
3. ด้านการให้บริการ
3.1 การบริการให้ความรู้ คำปรึกษา ด้วยความสุภาพ มีอัธยาศัย เต็มใจและรวดเร็ว *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ/ความคาดหวัง
3.2 ให้ความรู้ผู้บริหารเกี่ยวกับประเด็นนโยบาย และสามารถนำไปใช้ได้จริง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ/ความคาดหวัง
3.3 มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ/ความคาดหวังเพิ่มเติมแต่ละด้านมีอย่างไรบ้าง
1.ด้านผลผลิต
Your answer
2.ด้านกระบวนการปฏิบัติ
Your answer
3. ด้านการให้บริการ
Your answer
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service