แบบประเมินความพึงพอใจ เรื่อง การแข่งขันกีฬา "ประดู่เกมส์ 2019"
โปรดเลือกหมายเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ในช่องระดับความพึงพอใจ
ระดับชั้น
ระดับความพึงพอใจ
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยมาก
คำถาม
5
4
3
2
1
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันกีฬาครั้งนี้
คุณธรรม จริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี เป็นต้น
นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
นักเรียนตระหนักหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาครั้งนี้
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy