VII ZJAZD FORUM UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
REGULAMIN
VII ZJAZDU FORUM UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
KIELCE, 10-12 LISTOPADA 2017 r.

Postanowienia ogólne
§1
1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” mają zastosowanie wobec Uczestników VII Zjazdu Forum Uczelni Niepublicznych, organizowanego w Kielcach w dniach 10-12 listopada 2017 roku, zwanego dalej „Zjazdem”.
2. Organizatorem Zjazdu jest Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 109a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 9591175195, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Uczestnikiem Zjazdu może być każda osoba fizyczna posiadająca status studenta, która dokonała rejestracji na Zjazd za pomocą formularza udostępnionego przez Organizatora, z zastrzeżeniem przepisów § 3-6, zwana dalej „Uczestnikiem”.
4. Uczestnicy Zjazdu zostaną zakwaterowani w obiekcie noclegowym wskazanym przez Organizatora, zwanym dalej „Ośrodkiem”.

Zgłoszenie uczestnictwa
§2
Warunkiem udziału w Zjeździe jest w szczególności:
1) wydelegowanie Uczestnika przez przewodniczącego samorządu studenckiego uczelni lub Przewodniczącego Forum Uczelni Niepublicznych,
2) zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, zwanego dalej „Formularzem”, udostępnionego przez Organizatora,
3) terminowe wniesienie opłaty, o której mowa w § 4 na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.

§3
1. Do dnia 28 października 2017 roku każda uczelnia może delegować dowolną liczbę uczestników.
2. Na Zjazd obowiązuje limit 80 miejsc. Informacja o ich wyczerpaniu zostanie opublikowana przez Organizatora.
3. Do limitu podanego w ust. 2 nie wlicza się przedstawicieli delegowanych przez Przewodniczącego Forum Uczelni Niepublicznych.
4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza błędnych danych Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników w celu prawidłowego zorganizowania Zjazdu.
7. Wypełnienie oraz przesłanie Formularza oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem i Ośrodkiem.
8. Wypełnienie oraz przesłanie Formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz upublicznianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
9. Po przesłaniu kompletnego Formularza, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail Organizator prześle wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na Zjazd.
10. Ostateczne zarejestrowanie Uczestnika następuje po wniesieniu opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 lub przesłaniu oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. Po spełnieniu warunków udziału w Zjeździe, o których mowa w § 2, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail Organizator prześle wiadomość potwierdzającą przyjęcia do uczestnictwa w Zjeździe.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika na Zjazd, informując zainteresowanego o przyczynach odmowy.

Opłaty
§4
1. Opłata za udział Uczestnika w Zjeździe wynosi 350 złotych brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) nocleg,
2) wyżywienie,
3) uczestnictwo w panelach szkoleniowych oraz debatach,
4) uczestnictwo w wieczorze integracyjnym,
5) materiały i pakiety konferencyjne.
3. Po przesłaniu kompletnego Formularza, na wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji Organizator prześle rachunek za udział w Zjeździe.
4. W przypadku rejestracji kilku Uczestników z jednej uczelni, na indywidualny wniosek przewodniczącego samorządu studenckiego Organizator może przesłać zbiorczy rachunek, obejmujący udział wszystkich Uczestników wydelegowanych z uczelni. Wniosek musi być złożony najpóźniej po rejestracji w systemie pierwszego Uczestnika z uczelni.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, należy przesłać drogą mailową na adres biuro@fun.info.pl.
§5
1. Opłatę, o której mowa w § 4 ust. 1 i 3, należy uiścić nie później niż do dnia 10 listopada 2017 roku na rachunek bankowy organizatora.
2. W razie wątpliwości co do terminu uiszczenia wpłaty na konto Organizatora, należy przedstawić potwierdzenie dokonania wpłaty.
3. W przypadku niemożności opłacenia uczestnictwa w Zjeździe w terminie, o którym mowa w ust. 1, należy niezwłocznie przesłać Organizatorowi podpisane przez rektora bądź upoważnioną pisemnie osobę zobowiązanie do opłacenia uczestnictwa w Zjeździe nie później niż do dnia 10 listopada 2017 roku .
4. Za termin wniesienia opłaty rozumie się dzień, w którym środki finansowe zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora.
5. W przypadku rezygnacji Uczestnika kwoty, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, nie podlegają zwrotowi.
6. W przypadku niewywiązania się przez Uczestnika z obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w ust. 1 Forum Uczelni Niepublicznych może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego bez wzywania do zapłaty.
§6
1. Koszty przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Uczestnictwo
§7
1. Podczas Zjazdu Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w debatach i panelach szkoleniowych.
2. Udział w wybranych przez siebie panelach, Uczestnik potwierdza poprzez:
1) dokonanie wyboru za pośrednictwem Formularza,
2) osobisty podpis na listach obecności w trakcie trwania paneli.
3. Termin, miejsce oraz tematy paneli zostaną opublikowane przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Zjazdu, w szczególności w zakresie tematyki paneli szkoleniowych, o czym zobowiązuje się poinformować Uczestników.
§8
1. W trakcie trwania Zjazdu Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatora, ochrony lub innych służb zabezpieczających.
2. W trakcie trwania Zjazdu Uczestnik zobowiązany jest do posiadania identyfikatora dostarczonego przez Organizatora i ma obowiązek okazywania go każdorazowo na polecenie Organizatora, ochrony i innych służb zabezpieczających.
3. Wydanie nowego identyfikatora, w przypadku jego utraty lub zniszczenia z winy Uczestnika, wiąże się z naliczeniem opłaty w wysokości 50 złotych.
§9
1. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika podczas Zjazdu, w szczególności niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w §8, nadużywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, bądź inne zachowania nieobyczajne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych Uczestników stanowią podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących:
1) powiadomienia władz uczelni, na której studiuje Uczestnik, o jego zachowaniu,
2) powiadomienie właściwych organów ścigania,
3) niezwłocznego dyscyplinarnego usunięcia uczestnika ze Zjazdu.
2. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje Organizator.
3. Organizator może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie.
4. Uczestnik, w stosunku do którego zastosowano jeden ze środków dyscyplinujących, o których mowa w ust. 1, może ponadto zostać ukarany mocą decyzji Przewodniczącego Forum Uczelni Niepublicznych zakazem uczestnictwa w innych przedsięwzięciach organizowanych Forum Uczelni Niepublicznych, pomimo zgłoszenia swojego udziału i spełnienia warunków kwalifikacyjnych.

Postanowienia końcowe
§10
1. W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator w terminie 30 dni od dnia odwołania Zjazdu zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich rachunki bankowe.
2. W razie odwołania Zjazdu Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestników drogą mailową oraz za pośrednictwem oficjalnego profilu wydarzenia.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w skutek ich działania lub zaniechania.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Zjazdu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, wskutek których Uczestnik poniósł szkodę.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje Regulamin VII Zjazdu Forum Uczelni Niepublicznych *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms