แบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการด้านการบริการ
             การสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการบริหารจัดการด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบบสอบถามทั้งหมดมี  3  ตอน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
สถานภาพ *
ระดับการศึกษา *
หน่วยงานที่ใช้บริการ *
ประเภทการใช้บริการ *
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการสำหรับนักศึกษาและผู้รับบริการภายนอก
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
1.2 มีการกำหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอนชัดเจน
1.3 ขั้นตอนการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว
1.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.5 การให้บริการมีความเสมอภาคเป็นไปตามลำดับคิวก่อน-หลัง
2.  ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น เจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
2.3 มีความสุภาพในการให้บริการ
2.4 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
2.5 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
3.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้น (internet wifi )
3.2 อาคารสถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.3 มีความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม
3.4 ความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
3.5 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
4.  ด้านผลลัพธ์การให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
4.3 ได้รับบริการที่คุ้มค่า
4.4 ความประทับใจในการให้บริการ
4.5 ความพึงพอใจโดยภาพรวม
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy