แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

โปรดเลือกระดับความเหมาะสมในข้อคำถามตามความคิดเห็นของท่าน และเขียนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป

  ด้านการวางแผน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านการดำเนินงาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านการตรวจสอบและประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านการพัฒนา/ปรับปรุง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question