การประเมินความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาการให้บริการด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษา การประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการข้อร้องเรียน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง แบบประเมินประกอบด้วย 5 ส่วน โปรดตอบคำถามให้ครบ ทุกส่วน และขอให้นักศึกษาทำเครื่องหมายหน้าข้อความ ที่ตรงกับ ความเป็นจริงที่มีต่อการให้บริการ โดย มีคะแนน 5 ระดับ ความพึงพอใจ ระดับ5 เท่ากับ มากที่สุด ระดับ4 เท่ากับ มาก ระดับ3 เท่ากับปานกลาง ระดับ2 เท่ากับน้อย และ ระดับ 1 เท่ากับ น้อยที่สุด
ส่วนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาการให้บริการด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษา 1.1 เพศ
สาขาวิชา
ชั้นปี
เกรดเฉลี่ย
ส่วนที่ 1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา คะแนน 5 ระดับ ระดับ5 เท่ากับ เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ4 เท่ากับ เห็นด้วยมาก ระดับ3 เท่ากับเห็นด้วยปานกลาง ระดับ2 เท่ากับเห็นด้วยน้อย และ ระดับ 1 เท่ากับ เห็นด้วยน้อยที่สุด
5
4
3
2
1
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเอง
เจรจาด้วยถ้อยคำเป็นมิตร และมีความจริงใจ
มีเวลาให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ให้นักศึกษาเข้าพบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย
มีความกระตือรือร้นที่จะให้คำปรึกษา และ รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
เต็มใจช่วยเหลือแก่นักศึกษาอย่างสุดความสามารถ
ติดตามผลของการให้คำปรึกษา
เอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
ส่วนที่ 1.3 ประเด็นที่นักศึกษามาขอคำปรึกษา
Required
ส่วนที่ 1.4 ประเด็นที่นักศึกษามาขอคำปรึกษาที่นอกเหนือจากคำถามข้างต้น
Your answer
ส่วนที่ 1.5 ภาพรวมของความพึงพอใจในการให้บริการของอาจารย์ที่ปรึกษา (ระดับการได้รับการแก้ไขปัญหา และ ความสามารถของอาจารย์และ/เจ้าหน้าที่ และภาพรวมของการให้คำปรึกษา)
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
ส่วนที่ 1.6 ข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 2.1 จำนวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน คะแนน 5 ระดับ ระดับ5 เท่ากับ เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ4 เท่ากับ เห็นด้วยมาก ระดับ3 เท่ากับเห็นด้วยปานกลาง ระดับ2 เท่ากับเห็นด้วยน้อย และ ระดับ 1 เท่ากับ เห็นด้วยน้อยที่สุด
5
4
3
2
1
จำนวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน
ความทันสมัยของโปรแกรม/ห้องคอมพิวเตอร์
สภาพแวดล้อม และ บรรยายกาศภายในห้องเรียน
จำนวนของห้องเรียนมีความเหมาะสม เพียงพอ
ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอ
ขนาดห้องปฎิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอ
ส่วนที่ 2.2 ท่านต้องการให้คณะฯหรือมหาวิทยาลัยแก้ไขหรือปรับปรุงเกี่ยวกับด้านอาคาร/สถานที่ และ สภาพแวดล้อมต่างๆภายในคณะฯ และ/หรือ มหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms