"Inny Kościół? Inny świat?" Spotkanie "Gość na Polach", 30.09.2020 r.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU „GOŚĆ na Polach”

I Definicje i postanowienia ogólne

1. Krakowskie Biuro Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” jest głównym organizatorem Wydarzenia.
2. Podstawą niniejszego regulaminu są w szczególności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1356. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.
3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do respektowania jego postanowień.
4. Uprawnienie do uczestnictwa odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji uczestnika w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 w trakcie wydarzenia organizowanego przez Organizatora, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
5. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania wydarzeń będą przebywać na terenie, na którym są one przeprowadzane (ul Stradomska 6, „Pola Dialogu).
6. Wydarzenie odbędzie się w dniu 30. Września 2020 roku, w Polach Dialogu, krakowskim biurze Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” o godz. 19:00.
7. Wejście na Wydarzenie rozpocznie się od godziny 18:15
8. Każda osoba przebywająca obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania danego wydarzenia, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych i korzystania przez nie z terenu, pomieszczeń w których odbywać się będą wydarzenia.
10. Zaproszonego Gościa oraz osobę Prowadzącą Wydarzenie nie obowiązuje nakaz noszenia maseczki/przyłbicy podczas Wydarzenia.
11. Uczestnik Wydarzenia może skorzystać z dostępnego na miejsca menu kawiarenki jedynie w formie „na wynos” (nie dotyczy Gościa i Osobę Prowadzącą).II Obowiązki uczestników oraz środki bezpieczeństwa
1. Uczestników wydarzenia obowiązuje zajmowanie miejsc wyznaczonych przez Organizatora oraz przestrzeganie aktualnych wytycznych sanitarnych. W widocznym miejscu umieszczona będzie informacja o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie uczestniczyć w wydarzeniu.
2. Uczestnicy wydarzeń obowiązani są do zachowania odległości przynajmniej 1,5 m od innych osób.
3. Przy wejściach na teren wydarzeń dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.
4. Uczestnik każdorazowo przy wejściu na teren wydarzenia oraz przy jego opuszczaniu obowiązany jest zdezynfekować ręce.
5. Organizator ma prawo dokonania pomiaru temperatury ciała uczestnika danego wydarzenia. Organizator ma prawo odmówić wejścia na teren wydarzenia osobom, w przypadku podwyższonej temperatury ciała.
6. Uczestnik wydarzeń obowiązany jest zakrywać usta i nos.
7. W danym wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie lub izolacji.
8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń Organizatora.
9. Więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania dotyczącego koronawirusa znaleźć można na stronie www.gov.pl/web/koronawirus.
10. Obsługa może nie wpuścić bądź wyprosić osobę nieprzestrzegającą zaleceń sanitarnych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
12. Zasady uczestnictwa w danym wydarzeniu lub przebywania na terenie wydarzeń mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
13. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” z siedzibą w Krakowie – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek zakażenia lub wykrycia, że przebywał w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” z siedzibą w Krakowie, ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków,
2) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
3) Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;

III Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu wydarzenia z uzasadnionych powodów, np. tj. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja zaproszonego Gościa lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację wydarzenia oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu.
2. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu danego wydarzenia, a także osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu danego wydarzenia posłużą w celach promocyjnych. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równocześnie zgodą na późniejsze publikacje ww. materiałów w mediach społecznościowych, stronach internetowych Organizatora Wydarzenia.
3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu danego wydarzenia oraz bezpieczeństwa Uczestników.
4. Regulamin obowiązuje w dniu 30. Września 2020 od godz. 18:15 (start wejścia na teren Wydarzenia) do zakończenia Wydarzenia.


Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pomoc Kościołowi w Potrzebie.