แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวัดบางหลวง
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนวัดบางหลวง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน
ซึ่งแบบสอบถามในตอนนี้มีทั้งหมด 19 ข้อ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน
ขอความกรุณาท่านอ่านข้อคำถามและคลิ้ก / ลงในช่องว่างของแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียวและโปรดทำให้ครบทั้ง 19 ข้อ
3. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ โดยรวม ซึ่งไม่มีผลต่อผู้กรอกแบบสอบถามแต่ประการใด ทางโรงเรียนจะสงวนคำตอบของท่านไว้เป็นความลับไม่นำมาเปิดเผยและจะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางหลวงเท่านั้น
โรงเรียนวัดบางหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองด้วยดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาศนี้
Email address *
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเลือกคลิ้กตรง  หน้าข้อความต่อไปนี้
เพศ
อายุ
การศึกษา
สถานภาพ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนวัดบางหลวง
คำชี้แจง โปรดเลือก แสดงระดับความพึงพอใจ
ด้านการบริหารงานวิชาการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและประเมินผลงานของนักเรียน
3. โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
5. การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน
6. ครูมีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน
7. ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
8. ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
9. ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหา
10. กระบวนการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์
11. มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ำที่เพียงพอกับนักเรียน
12. มีสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนกว้างขวางเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
13. มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
14. มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ที่เพียงพอกับจำนวนของนักเรียน
15. โรงเรียนนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาดำเนินการปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน
16. โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
17. โรงเรียนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน
18. โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
19. โรงเรียนจัดประชุม ชี้แจง ให้ความรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy