Eksplorimi i pikëpamjeve të qytetarëve në lidhje me ligjin për përdorimin e Gjuhëve.
Projekti: Vlerësimi i ndikimit të rregullores mbi përdorimin e gjuhëve.
Implementues: DIALOG – qendra per Demokraci deliberative nga Prilepi.

Ky projekt është pjesë e programit për nën-grantim në kuadër të projektit Vlerësimi i ndikimit të rregullativës nën hije: promovimi i krijimit të politikave të bazuara në dëshmi. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian, dhe në zbatimin e Institutit për Demokraci "Societas Civilis" - Shkup dhe Qendrës për Analiza Ekonomike.

[Pikëpamjet e shprehura nuk i pasqyrojnë në asnjë mënyrë pikëpamjet e BE-së.]

Sugjerim !
Shikueshmëria dhe komoditeti i kompletimit të këtij studimi anonim nepermjet të telefonit do të ishte më i madh nëse e përdorni në një pozicion horizontal.

Sipas mendimit tuaj, deri në çfarë mase është e nevojshme për të përmirësuar përdorimin e gjuhëve të komuniteteve pakicë në Maqedoni? *
Ne asnje menyre
Plotesisht duhet
Simbas jush, ligji i vitit 2008 me cka u rregullua perdorimi i gjuhës të cilën e flasin më se paku 20% e popullsise në Republiken e Maqedonise dhe në njesite e bashkësive lokale I plotëson kushtet e bashkësive joshumice për perdorimin e gjuhes së tyre amtare. *
Sa ju personalisht e perkrahni ligjin e ri për perdorimin e gjuhëve? *
Kursesi
Plotësisht po
Qëndrimi im për ligjin e ri për përdorimin e gjuhëve rrjedh nga: *
1 (në asnje menyre nuk rrjedh nga) 5 (plotësisht rrjedh nga)
1
2
3
4
5
Nuk e di
Mendimi im për konceptin e multikulturalizmit ne Maqedoni
Përkatësia ime kombëtare
Mendimi im per partit politike të cilat e kan sjellur ligjin
Procedura e sjelljes së ligjit
Rrethanat e përgjithshme politike të kohes kur është sjellë ligji
Aspektet kushtetuese juridike të vendimeve ligjore
Përmbajtja e vendimeve ligjore
Si do ta vlersonit informimin tuaj sa i perket ligjit për përdorimin e gjuhëve. *
Aspak sjami/e informuar
Plotësisht jami/e informuar
Nga më se shpeshti informoheni me përmbajtjen e ligjit të gjuheve? *
më se shumti dy opcione
Required
Sa jeni dakord me futjen e gjuhës Shqipe si gjuhë zyrtare në të gjithë territorin e Maqedonisë (parashikuar nga ligji i ri) në fushat dhe institucionet e më poshtme: *
1 (aspak nuk pajtohem) 5 (plotesisht pajtohem)
1
2
3
4
5
Nuk e di
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë (seancat, transkriptet, materialet dhe aktet ligjore të botuara)
Qeveria e Republikës së Maqedonisë (puna, sesionet, materialet, transkriptet dhe aktet e publikuara)
President i Republikës së Maqedonisë
Institucionet qendrore / Ministritë
Ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, institucionet, komisionet dhe personat juridikë që kryejnë autorizime publike në pajtim me ligjin
Procedurat gjyqësore, administrative, përmbarimore, prokuroritë publike
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë
Ombudsmani i Republikës së Maqedonisë
Gjat aplikmit ne sherbime policore.
Institucionet përgjegjëse për ekzekutimin e sanksioneve
Uniformat e policisë, zjarrfikësit dhe shëndetsise
Emrat e institucioneve shtetërore dhe njësive vendore, faqeve të internetit dhe vulave
Regjistrat, personale, dokumente dhe dokumente udhëtimi
Arsim dhe shkenca
Shëndetësi
Kultura (Aktivitetet radiodifuzive)
Emra rrugësh ,sheshe ,ura dhe objekte të tjera infrastrukturore.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe Komisionet Zgjedhore Komunale
Fletepagesat, faturat dhe raportet fiskale të lëshuara nga institucionet dhe vula e institucioneve shtetërore dhe njësive vendore
Kartëmonedha dhe monedha, pulla postare, pulla tatimore
Noter dhe përmbarues
A pajtoheni me gjobat e parashikuara për mos respektimin e dispozitave të Ligjit për përdorimin e gjuhëve nga 4 000 në 5000 euro për autoritetet dhe 30 për qind e të njëjtit për personin zyrtar dhe përgjegjës në organet? (dispozitat zbatohen për mospërputhje me ndonjë nga dy gjuhët zyrtare) *
Sipas mendimit tuaj, çfarë efekti do të ketë Ligji për Përdorimin e Gjuhëve: *
Negativ
Neutral
Pozitiv
Nuk e di
Jeten tuaj dhe jetën e miqeve dhe familjarëve tuaj
marrëdhëniet ndëretnike / bashkëjetesa në Maqedoni.
Situaten ekonomike të qytetareve të Maqedonisë
pozita socio-ekonomike e Shqiptarëve etnikë
gjendjen socio-ekonomike të komuniteteve më të vogla etnike ne Maqedoni
Statusin e gjuhës Maqedonase
Statusin e gjuheve , te grupeve me te vogla etnike ne Маqedoni
Buxhetin e R.M.
Reformat demokratike dhe integrimin në BE dhe NATO
Karakterin unitar të R. M., paqen dhe stabilitetin në vend
Ne cfare mase ligji për përdorimin e gjuhëve do të rritë nacionalizmin tek: *
1 (aspak) 5 (shume)
1
2
3
4
5
Nuk e di
Maqedonasit etnikë
Shqiptarët etnik
Grupet e tjera etnike
Sipas mendimit tuaj, partitë politike të qeverisë kanë sjellë Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve për shkak të: *
Me se paku tre pergjigje
Required
Sipas jush, Ligji për Përdorimin e Gjuhëve: *
Jo
Deri diku po
Po
Nuk e di
Bazohet në planifikimin strategjik hulumtimin dhe analizen
Do te miratohet me një procedurë transparente
Do të bëhet pas një procedurë standarde që respekton Instrumentin e Ndikimit te Vlerësimit te rregulloreve. (ПВР)
Do të miratohen në pajtim me Rregulloren Rregulloren Parlamentare dhe kushtetuten e R.M
Përfshin / konsulton të gjithë aktorët e institucioneve legjislative, ndërmarrjet publike dhe qytetaret).
Ka legjitimitet politik
A mendoni se për planifikimin dhe zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve ne menyre me efikase paraprakisht kërkohet një regjistrimi popullsise në Maqedoni? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms