แบบสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบสื่อสารของนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ จากบ้านพักอาศัย ภาคเรียนที่ 1/2563
คำชี้แจง :
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลด้านความพร้อมของอุปกรณ์และระบบสื่อสารของนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์จากบ้านพักอาศัยในช่วงวิกฤติโรคระบาด COVID - 19
ให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดสำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในระบบออนไลน์และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ซึ่งจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ
1. ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
2. รหัสนักศึกษา *
Your answer
3. เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
4. อีเมล (อีเมลมหาวิทยาลัยฯ)
Your answer
ระบุอีเมลอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
5. ที่อยู่ปัจจุบัน (บ้านพักที่นักศึกษาอาศัยสำหรับเรียนออนไลน์) *
(ระบุบ้านเลขที่ ถนน ตำบล)
Your answer
อำเภอ​ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
6. ชั้นปี
7. คณะ *
8. หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรอื่น ๆ (โปรดระบุ)
Your answer
9. นักศึกษามีอุปกรณ์สื่อสารใดที่สามารถใช้สำหรับการเรียนการสอนในระบบสอนออนไลน์ (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่สามารถใช้สำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ (โปรดระบุ)
Your answer
10. ผู้ให้บริการระบบสื่อสาร/ระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ที่พักอาศัยของนักศึกษา *
ผู้ให้บริการระบบสื่อสาร/ระบบเครือข่ายรายอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (โปรดระบุ)
Your answer
11. นักศึกษามีระดับความรู้ในการใช้เครื่องมือไอทีสำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ *
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มีความรู้
YRU e-Learning
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Zoom
YRU-MOOC
นักศึกษามีความรู้ในการใช้เครื่องมือไอทีสำหรับเรียนการสอนในระบบออนไลน์ อื่น ๆ โปรดระบุเครื่องมือและระดับความรู้ (มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีความรู้)
Your answer
12. โปรดระบุปัญหาในการเรียนการสอนและการสอบในระบบออนไลน์ของนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562
Your answer
13. นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอนระบบออนไลน์อยู่ระดับใด *
14. นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ได้แก่ การปฐมนิเทศ ธนาคารความดี สอบวัดอัตลักษณ์ด้านไอที ด้านภาษามลายู ด้านภาษาอังกฤษ และการฝึกวิชาชีพ อยู่ในระดับใด *
15. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ความต้องการอื่น ๆ ของนักศึกษา (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse