Годишен доклад за провеждането на политиката за приобщаващото образование от образователните институции на територията на област Варна за учебната 2019/2020 година
Справката следва да бъде попълнена от директорите на ЦСОП в срок до 20. 07. 2020 година
Email address *
1. Код по НЕИСПУО *
2. Образователна институция *
3. Населено място *
4. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦСОП за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите -описват се брой кабинети и тяхното предняазначение. *
5. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦСОП за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описва се оборудване при наличие на такова.
6. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦСОП за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описват се технически и други средства при наличие на такова.
7. Брой специалисти, назначени в ЦСОП за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. *
8.От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой ресурсни учители. *
9. От общия брой специалисти назначени в ЦСОП: брой психолози, *
10. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой логопеди, *
11. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой слухово - речеви рехабилитатори, *
12. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой педагози на зрително затруднени деца, *
13. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой болнични учители *
14. Брой помощници на учителя, назначени в ЦСОП *
15. Общ брой деца и ученици със СОП в ЦСОП с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
16. Брой деца и ученици със СОП в риск в ЦСОП с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
17. Брой формирани екипи за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите *
18. Брой проведени екипни заседания на екипите за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите *
19. Брой случаи за които не може да се отчете положителен резултат от екипната работа на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите *
20.Организационни, координиращи и методически дейности за осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП, в риск, с изявени дарби и хронични заболявания (моля напишете броя и темите на проведените квалификационни форми).
21. Организационни, координиращи и методически дейности за организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на приобщаващо образование
22. Дейности за изграждане на положителни нагласи за осъществяване на политиката на приобщаващо образование и за включване на семействата на учениците като партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, при провеждане на обучения, ориентирани към родители.
23 Оценка на обучението и предоставянето на обща подкрепа за личностно развитие от разтояние в електронна среда със средствата на информационните и комуникационните технологии *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy