PRIHLASOVANIE UKONČENÉ!!! - KONFERENCIA "ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH"
Milí priatelia, z dôvodu aktuálnej situácie s koronavírusom je Národná konferencia dňa 24.4.2020 PRESUNUTÁ na neskorší termín. Prihlásených záujemcov budeme postupne kontaktovať. O náhradnom termíne dáme vedieť po ustálení situácie. Za pochopenie ďakujeme!!!


Pozývame Vás na Národnú konferenciu “ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH”, ktorá je určená pedagogickým zamestnancom základných škôl a odbornej verejnosti. Cieľom konferencie je prezentovať materiály, ktoré môžu učitelia využívať na implementáciu environmentálnej výchovy.

Organizátormi konferencie sú:
* INAK, o.z., Kremnica
* Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
* Strom života, o.z., Bratislava
Kontakt na organizátora: info@teachinggreen.eu

Prihlášku je potrebné vyplniť a odoslať do piatka 10.04.2020.
Organizátori si vyhradzujú právo, v prípade naplnenia kapacity, uzatvoriť prihlasovanie aj pred týmto termínom.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Prihlásenie sa:
Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete na Národnú konferenciu „ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH“, ktorá sa uskutoční 24.04.2020 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra.
Priezvisko: *
Meno: *
Mesto/Obec trvalého pobytu: *
z dôvodu prezentácie účastníkov konferencie
Kontaktná emailová adresa: *
z dôvodu zaslania informácií o programe konferencie a organizačných pokynov
Telefonický kontakt: *
z dôvodu telefonického kontaktu zo strany organizátorov konferencie v prípade organizačných zmien
Názov školy a presná adresa školy (Ulica, PSČ, Mesto/Obec): *
V prípade, že nie ste učiteľ/ka, uveďte prosím zamestnávateľa a adresu zamestnania.
Záujem o bezplatné ubytovanie zo štvrtka 23.04.2020 na piatok 24.04.2020 a stravu. *
Vyznačte, prosím, či máte záujem o ubytovanie a stravu v dané dni.
Required
Zdravotné obmedzenie stravy:
Odkaz organizátorom:
V prípade potreby doplňte dôležité informácie, príp. odkazy organizátorom konferencie.
Súhlas so spracovaním osobných údajov. *
Zaslanie záväznej prihlášky bude považované za vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely registrácie na vzdelávanie podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Ak sa konferencie nezúčastníte, Vaše údaje poskytnuté na účel registrácie budú po ukončení podujatia vymazané. Získané osobné údaje nebudú podliehať profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu ani nebudú poskytnuté inému subjektu. Ak bude Vaša prihláška akceptovaná, ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom spracúvania osobných údajov je evidencia účastníkov konferencie pre dokladovanie výdavkov potrebných na zabezpečenie podujatia. Obsahom spracúvania je evidovanie záujemcov o konferenciu, výber účastníkov podujatia podľa kritérií organizátora, komunikácia so záujemcami o podujatie, vyhodnotenie účasti, spracovanie podkladov na dokladovanie výdavkov potrebných na zabezpečenie konferencie a výdavkov na zabezpečenie stravovania počas konferencie. Príjemcom osobných údajov budú za účelom vyhodnotenia vzdelávania Národná agentúra SAAIC (ktorá prispieva na vzdelávanie) a INAK, o.z., so sídlom Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, Slovenská republika, IČO: 42361141, zapísané v registri občianskych združení vedenom pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-43585-1 (organizátor konferencie). Doba uchovávania osobných údajov účastníkov, ktorí sa zúčastnia podujatia, bude 10 rokov. Organizátor spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti podanej písomne alebo osobne u organizátora konferencie máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Prihlásením sa na konferenciu zároveň dávate súhlas s vyhotovením fotografií a obrazového a zvukového záznamu z konferencie, ktorý bude použitý výhradne pre účely organizátorov podujatia a nebude poskytnutý tretím stranám.
Required
Doplňujúce informácie:
Počet miest je limitovaný, preto v prípade prihlásenia viacerých účastníkov z jednej školy uprednostníme jedného účastníka. Ďalší prihlásení účastníci z rovnakej školy budú považovaní za náhradníkov. Bližšie informácie o mieste podujatia a ďalšie pokyny zašleme prihlásených účastníkom. Účastnícky poplatok je 10 € a je potrebné ho uhradiť prevodom na účet IBAN: SK10 0900 0000 0050 5933 3777, do 10.04.2020. Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko kvôli identifikácii platieb. V prípade účasti na konferencii bude účastníkovi tento poplatok vrátený priamo na podujatí. V prípade neúčasti sa uhradený poplatok považuje za storno poplatok, ktorý bude použitý na pokrytie nákladov spojených s realizáciou konferencie.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy