Checklist สำรวจความเป็นพลเมืองอาหารในตัวคุณ

เพราะอาหาร มีอะไรมากกว่าการกิน  องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอาหารโลก (World food day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาหาร  รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาในการจัดการและการกระจายอาหาร เพื่อความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน และร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤตอาหาร ความอดอยาก และทุพโภชนาการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนนิงานสร้างเสริมสุขภาพที่มุ่งหวังให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ และมีเป้าหมายในการเพิ่มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสมดุลให้กับประาชน โดยแผนอาหารสุขภาวะ มุ่งสร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาวะให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ ยกระดับผู้บริโภคสู่การเป็นพลเมืองอาหาร ที่มีสิทธิ บทบาทหน้าที่ในการเข้าถึงและปกป้องระบบอาหารให้ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งใส่ใจต่อระบบนิเวศและความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น เพื่อระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาสำรวจความเป็นพลเมืองอาหาร ค้นพบ ศักยภาพ สิทธิ บทบาทหน้าที่ในการเข้าถึงและบริโภคอาหารสุขภาวะ และการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม Checklist 10 ข้อง่ายๆ เริ่มได้เลย

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
เลือกอาหารท้องถิ่นก่อนเสมอ *
เลือกซื้อผักผลไม้ วัถถุดิบประกอบอาหารตามฤดูกาลจากเกษตรกรในท้องถิ่น และเลือกซื้ออาหารในชุมชน
Captionless Image
Required
เลือกซื้อจากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการโดยตรง *
สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชน รู้จักแหล่งที่มาของอาหาร ร่วมเยี่ยมชมฟาร์ม หรือเป็นสมาชิกซื้อขายโดยตรงกับเกษตรกร
Captionless Image
Required
เลือกเพื่อสุขภาพที่ดี *
เลือกอาหารสดใหม่ ซื้อขายอย่างเป็นธรรม อ่านฉลากอาหารก่อนซื้อ และหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป
Captionless Image
Required
ปลูกผักกินเอง *
ปลูกผักสวนครัวไว้ทำอาหารและแบ่งปันเพื่อนบ้านและชุมชน
Captionless Image
Required
ทำปุ๋ยหมักกำจัดเศษอาหาร *
จัดการเศษอาหารและของเสียด้วยการทำปุ๋ยหมัก ช่วยลดขยะในระบบอาหาร
Captionless Image
Required
ปลูกฝังเรื่องอาหารสุขภาพให้เด็กๆ *
ปลูกฝังนิสัยกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้แก่เด็กๆ ด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เชื่อมโยงการเรียนรู้ วัตถุดิบแหล่งที่มาของอาหารจากเกษตรกรในชุมชน
Captionless Image
Required
คำนึงถึงวิธีการที่คนในชุมชนเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพได้ *
มีส่วนร่วมกับแหล่งอาหารในชุมชน และเรียนรู้วิธีการให้คนในชุมชนเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างทั่วถึงและพอเพียง
Captionless Image
Required
ปรุง ปันสูตร และเรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร *
เรียนรู้และแบ่งปันเมนูอาหาร วิธีการถนอมอาหาร วัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่น และร่วมงานเทศกาลอาหารในชุมชน
Captionless Image
Required
พร้อมเปลี่ยนเพื่อสุขภาพ *
ส่งเสริมให้มีอาหารเพื่อสุขภาพ และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ในโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ทำงาน ร้านอาหารในชุมชน
Captionless Image
Required
ติดตามข้อมูลและมีส่วนร่วมในระบบอาหาร *
ติดตามสถานการณ์อาหารในชุมชน มีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนพัฒนานโยบายส่งเสริมระบบอาหารที่ยุติธรรมและยั่งยืน
Captionless Image
Required
กรุณาระบุช่วงอายุของคุณ *
เพศ *
จังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ (โปรดระบุจังหวัด) *
อาชีพ (โปรดระบุ) *
แบ่งปันเรื่องราว ความคิดเห็นของคุณที่มีต่อ "พลังพลเมืองอาหาร" และร่วมติดตามเรื่องราวพลเมืองอาหารประเทศไทยได้ที่ facebook กินดี me สุข และ foodcitizens
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy