แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้นวัตกรรมโปรแกรม PREG-CAL

คำชี้แจง
การสำรวจข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมสำหรับคำนวณอายุครรภ์และกำหนดคลอดบนโทรศัพท์มือถือ (PREG-CAL 2.1) ซึ่งพัฒนาโดย ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำนวัตกรรม PREG-CAL ไปใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามส่วนบุคคล

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question