Анкета за истражување на урбаната мобилност во градот Куманово
Почитувани граѓани на Куманово

Планирањето на одржлива урбана мобилност претставува нов концепт за стратешко планирање на урбаниот транспорт во градовите кое е базирано на визија и со фокус на луѓе и места, а се применува заради подобрување на ефикасноста на транспортната мрежа, намалување на влијанието од сообраќајот врз животната средина, осигурување на пристапни транспортни опции за сите граѓани, осигурување на безбедност во урбаниот транспортен систем и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните.

За идното планирање на урбаниот транспортот во градот неопходно е да се познаваат навиките и однесувањето при патувањата на граѓаните. За таа цел неопходно е да се спроведе истражување на сегашната ситуација со урбаната мобилност заради идно планирање на мерките во согласност со потребите за патување. Тоа може да значи планирање на нови линии на јавен превоз, планирање на нови велосипедски патеки, планирање на нови пешачки зони итн.

Преку ова истражување ќе се добијат статистички податоци за навиките на патување, користењето на различните видови на транспорт како и ставови односно мислења на граѓаните во врска со политиките за урбаниот транспорт, сообраќајната инфраструктура и транспортната услуга. Тоа на локалните власти ќе им обезбеди потребни информации кои ќе им помогнат во донесување на одлуки во однос на мерките кои треба да се преземат за подобрување на урбаната мобилност и квалитетот на живот на граѓаните.

Без оглед на вашата возраст, дали сте вработен, студент или моментално не сте вработен, вие некогаш патувате во градот. Дури и ако вашите патувања се во мал број вашето мислење во врска со урбаниот транспорт е важно и е од големо значење. Анкетата за истражување на урбаната мобилност е целосно анонимна. Вашето име не е потребно, а вашите одговори не интересираат во само својство на статистички податок.

Ви благодариме за учеството во анкетата и вашиот придонес во планирањето на одржлива урбана мобилност.
ДЕЛ 1 Карактеристики на патувања
1.1 Кој начин на транспорт најчесто го практикувате за патувања со следниве цели? *
Доколку некоја од целите на патување не е применлива, тогаш означете го квадратчето во колоната “Не применливо“. Доколку при едно патување се комбинираат повеќе начини на транспорт тогаш означете ги квадратчињата од сите начини на транспорт кои се практикувале за патувањето.
Пешачење
Велосипед / тротинет
Скутер / мотор
Автомобил
Јавен такси превоз
Јавен линиски градски превоз
Организиран превоз од работодавач
Друго
Не применливо
Работа
Образование (училиште/факултет)
Лични потреби (шопинг, здравствени преглед, административни услуги, банкарски услуги итн.)
Слободно активности (прошетка, дружење, посета на пријатели, рекреација, спорт)
Други цели
1.2 Колку често ги практикувате патувањата со следниве цели? *
Доколку некоја од целите на патување не е применлива, тогаш означете го квадратчето во колоната “Не применливо“.
Секој работен ден
Само за викенд
3-4 пати во текот на седмицата
1-2 пати во текот на седмицата
Во исклучителни случаеви
Не применливо
Работа
Образование (училиште/факултет)
Лични потреби (шопинг, здравствени преглед, административни услуги, банкарски услуги итн.)
Слободно активности (прошетка, дружење, посета на пријатели, рекреација, спорт)
Други цели
1.3 Дали патувањата со следниве цели ги реализирате сам/а или со придружба? *
Доколку некоја од целите на патување не е применлива, тогаш означете го квадратчето во колоната “Не применливо“.
Сам/а
Во придружба од 1 лице
Во придружба од 2 лица
Во придружба од 3 лица
Во придружба од 4 и повеќе лица
Не применливо
Работа
Образование (училиште/факултет)
Лични потреби (шопинг, здравствени преглед, административни услуги, банкарски услуги итн.)
Слободно активности (прошетка, дружење, посета на пријатели, рекреација, спорт)
Други цели
1.4 Во кој период од денот најчесто ги реализирате патувањата со следниве цели? *
Доколку некоја од целите на патување не е применлива, тогаш означете го квадратчето во колоната “Не применливо“.
Од 02:00 - 06:00 часот
Од 06:01 - 10:00 часот
Од 10:01 - 14:00 часот
Од 14:01 - 18:00 часот
Од 18:01 - 22:00 часот
Од 22:01 - 02:00 часот
Не применливо
Работа
Образование (училиште/факултет)
Лични потреби (шопинг, здравствени преглед, административни услуги, банкарски услуги итн.)
Слободно активности (прошетка, дружење, посета на пријатели, рекреација, спорт)
Други цели
1.5 Колку време патувате од местото на живеење до местото на работа/образование? *
Доколку не патувате од местото на живеење до работа/образование тогаш одберете “Не применливо“.
1.6. Колку изнесува растојанието на патување местото на живеење до местото на работа/образование? *
Доколку не патувате од местото на живеење до работа/образование тогаш одберете “Не применливо“.
ДЕЛ 2 Начини за реализирање на патувања
2.1 Дали имате на располагање автомобил кој можете да го користите за вашите секојдневни патувања? *
2.2 Доколку имате на располагање автомобил поради кои причини го користите за патување до работа и обратно? *
Доколку немате на располагање автомобил означете го квадратчето за „Не променливо“.
Required
2.3 Доколку имате на располагање автомобил во чија сопственост е истиот? *
Доколку немате на располагање автомобил одберете „Не променливо“.
2.4 Доколку имате на располагање автомобил каде најчесто го чувате во текот на ноќта *
Доколку немате на располагање автомобил одберете „Не променливо“.
2.5 Доколку имате на располагање автомобил дали во принцип наидувате на проблем со пронаоѓање на паркинг место на крајните дестинации? *
Доколку немате на располагање автомобил одберете „Не променливо“.
2.6 Доколку имате на располагање автомобил каква погонска енергија користи? *
Доколку немате на располагање автомобил одберете „Не променливо“.
2.7 Доколку имате на располагање автомобил која е неговата старост? *
Доколку немате на располагање автомобил одберете „Не променливо“.
2.8 Дали имате фунционален велосипед кој може да го користите за вашите секојдневни патувања *
2.9 Доколку имате на располагање функционален велосипед поради која причини не го користите за вашите секојдневни патувања? *
Доколку немате на располагање функционален велосипед означете го квадратчето за „Не променливо“.
Required
2.10. Доколку имате функционален велосипед, дали располагате со безбедно место за чување на велосипедот во текот на ноќта? *
Доколку немате на располагање функционален велосипед одберете не променливо.
2.11 Доколку имате функционален велосипед, дали во принцип имате можност за безбедно паркирање на велосипедот на крајните дестинации? *
Доколку немате на располагање функционален велосипед одберете „Не променливо“.
2.12 Дали имате валидна претплата за јавен линиски градски превоз? *
2.13 Дали областа во која живеете е опслужена со линија за јавен градски превоз? *
2.14 Доколку областа во која живеете е опслужена со автобуска линија за јавен градски превоз, на кој интервал се движат автобуси според возниот ред? *
Доколку областа во која живеете не е опслужена со автобуска линија за јавен градски превоз одберете „Не променливо“.
2.15 Колку време треба да пешачите од вашето место на живеење за да стигнете до најблиското стојалиште за јавен линиски градски превоз? *
2.16 Доколку во вашиот град има организиран јавен превоз поради која причина не го користите за вашите секојдневни патувања?
ДЕЛ 3: Политиките за урбана мобилност во градот
3.1 Кои од следниве елементи Ви се повеќе важни или помалку важни за квалитно живење во вашиот град? *
Повеќе важни
помалку важни
Немам мислење
Безбедност и сигурност
Здрава животна средина
Tранспорт/мобилност
Пристапност и социјална инклузија
Работни места
Места за домување
Места за слободни активности
3.2 Кој од елементи за квалитетно живеење кои Ви се повеќе важни сметате дека треба да им биде приоритет на градските власти *
3.4 Кои од следниве елементи кои се однесуваат на урбаниот транспорт Ви се повеќе важни или помалку важни? *
Повеќе важни
Помалку важни
Немам мислење
Подобрување на условите за пешачење
Подобрување на условите за возење велосипед/тротинет
Подобрување на условите за патување со скутер/моторцикл
Подобрување на условите за патување со автомобил
Подобрување на условите за патување со јавен транспорт
Обезбедувае на простори за паркирање
Намалување на сообраќаен метеж
Намалување на ризик од сообраќајна незгода
Намалување на бучава од сообраќајот
Намалување на загадување од сообраќајот
3.5 Кој од елементите за урбан транспорт кои Ви се повеќе важни сметате дека треба да им биде приоритет на градските власти? *
3.6 Со кои од следниве тврдења се согласувате или не се согласувате? *
Се согласувам
Не се согласувам
Немам мислење
Во центарот на градот треба да се продолжи со обезбедување на паркинг места
Велосипедот е иднината на транспортот во градот
Денес сме принудени да го користиме автомобилот за секојдневните патувања во градот
Ограничувањето на движењето на возилата во градот ќе влијае на економијата
Треба да се продолжи со развивање и унапредување на јавниот транспорт
За да се намали сообраќајниот метеж треба да се ограничи користењето на автомобили за секојдневните патувања во градот
Потребна е поголема полициска принуда за илегалните паркирања
Дел од коловозот треба да се пренамени за пешачење, возење велосипед и јавен транспорт
3.7 Каков приоритет сметате дека треба да добијат начините на транспорт при планирање на сообраќајната инфраструктура во вашиот град? *
1 значи највисок приоритет, а 5 најнизок приоритет
Приоритет 1
Приоритет 2
Приоритет 3
Приоритет 4
Приоритет 5
Пешачки сообраќај
Велосипедски сообраќај
Сообраќај на индивидуални автомобили
Јавен транспорт на патници
Товарен транспорт
3.8 Со кои три придавки најсоодветно би го опишале следниве начини за транспорт? *
Пешачење
Возење велосипед
Патување со автомобил
Патување со јавен превоз
Брз
Бавен
Евтин
Скап
Практичен
Непрактичен
Еколошки
Загадувачки
Безбеден
Опасен
Удобен
Неудобен
Тивок
Бучен
Пријатен
Заморен
Лесен за користење
Тежок за користење
Достапен
Недостапен
Доверлив
Недоверлив
Опуштен
Стресен