แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผู้มารับบริการ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความเห็นของผู้รับบริการของสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป
โปรดเลือกประเภทงานที่มาขอรับบริการ *
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ เป็นมิตร
2. บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว
3. สามารถอธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
Clear selection
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการขอรับบริการ
2. ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
3. ระยะเวลาของการบริการมีความเหมาะสม
Clear selection
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
2. การเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ
Clear selection
ช่องทางที่ท่านต้องการติดต่อสื่อสาร รับข่าวสารข้อมูล
ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse