ลงทะเบียนคอร์สอบรม 4.Advance PCB design Embedded CPU (Altium)
คอร์สอบรบ การออกแบบฮาร์ดแวร์ Circuit Design ขั้นสูง ในงาน Embedded Systems ด้วย Altium  Designer Software
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.ลงทะเบียน 2.ชำระเงิน 3.แจ้งการโอนเงินทาง LINE@ "@qwavesys"
ขั้นตอนการสมัครอบรม
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล์ *
หน่วยงาน (บริษัท สถานศึกษา หรือส่วนตัว) *
เบอร์โทร *
LINE ID *
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี (VAT) *
ความคาดหวังหลังจากอบรม ต้องการนำไปสร้างฮาร์ดแวร์ด้านใด ลักษณะงานด้านใด ?
PDPA **นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ตอบกรอกข้อมูล**

บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส์ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • อีเมล
  • ชื่อ
  • องค์กร หรือหน่วยงาน
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ อีเมล หน่วยงานที่สังกัด ข้อมูลการติดต่ออื่นๆ

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

  • Cloud Server ภายในองค์กร (ไม่นำออกสู่สาธารณะ)

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายในองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อสร้างและจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน
  • เพื่อทำการปรับปรุงการให้บริการ หรือประสบการณ์การใช้งานระบบ
  • เพื่อจัดเก็บเป็นสถิติ
  • เพื่อยืนยันตัวตนในกรณีข้อมูลรั่วไหล
  • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ เว้นแต่ท่านนำข้อมูลเหล่านี้นำออกสู่สาธารณะด้วยตนเอง

การบริหารจัดการภายในองค์กร
ระบบนี้จะเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในองค์กรเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบหรือบริการของระบบ ระบบอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับระบบหรือบริการต่าง ๆ
ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้อื่นมากขึ้น ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับระบบหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้
ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ ระบบจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม ระบบจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของระบบและขอให้ระบบทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน
รวมถึงขอให้ระบบเปิดเผยว่าระบบได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ระบบได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ระบบส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อ
สามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้น
เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของระบบหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้
หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าระบบหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่ระบบอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
หรือขอคัดค้านของท่านหรือกรณีอื่นใดที่ระบบหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้ระบบระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้ระบบจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ
(administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ระบบอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของระบบ
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

รายละเอียดการติดต่อ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อระบบหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

อมรเทพ ผันสิน อีเมล์ติดต่อ amornthep@qwavesys.com

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Q-Wave Systems. Report Abuse