Rekrutacja na rok 2021/2022 do Żłobka Happy House Rawicz
Drodzy Rodzice do 2 kwietnia 2021r. trwa rekrutacja do Żłobka Happy House w Rawiczu.
W tym roku otwieramy nową grupę wiekową!
Do dyspozycji mamy dwie przestronne sale edukacyjne oraz własny ogród.
Adres e-mail *
Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją dziecka do Żłobka Happy House Rawicz na rok 2021/2022
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych dziecka ubiegającego się o miejsce do żłobka Happy House (ul. Kamienista 1, 63-900 Rawicz) jest BMI GROUP Łukasz Wiktorek z siedzibą we Wrocławiu (53-230), ul. Inżynierska 72a. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@happy-house.com.pl.

2. Inspektor Danych Osobowych dostępny jest pod adresem iod@happy-house.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
b. organ prowadzący tj.: BMI GROUP Łukasz Wiktorek z siedzibą we Wrocławiu (53-230), ul. Inżynierska 72a.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia rekrutacji (nie dłużej niż 3 miesiące od daty zgłoszenia). W przypadku niezakwalifikowania dziecka do placówki, dane zostaną usunięte. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na umieszczenie Pani/Pana wniosku na liście rezerwowej. Wówczas Pani/Pana dane będą przetwarzane do zakończenia bieżącego roku oświatowego, tj. do dnia 31 sierpnia danego roku.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji zawartej umowy (lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), podanie niniejszych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).
Zapoznałem się z klauzurą i ją akceptuje *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy