แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนหนองเรือวิทยา ปีการศึกษา 2559
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม *
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
ลูกจ้าง
ครูฝึกสอน
อื่น ๆ
สถานภาพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของโรงเรียนหนองเรือวิทยา *
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกตรงข้อที่ท่านคิดว่าเหมาะสมและถูกต้องด้วยความเป็นจริง (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1. ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
2. ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
3. ความมีเสถียรภาพของระบบฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน แบบ Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง โดยปัจจุบันมีจุดให้บริการ จำนวน 23 จุด
5. การรายงานสถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทันต่อเหตุการณ์ (http://www.nrw.ac.th)
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน มีความปลอดภัย มากน้อยเพียงใด
7. การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
8. การดูแลให้ความช่วยเหลือ  การให้คำปรึกษาแนะนำของครู
9. ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
10. ท่านมีความพึงพอใจในโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anivirus) ที่โรงเรียนจัดสรรไว้ให้ มากน้อยเพียงใด
11. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งาน
12. ประสิทธิภาพโปรแกรมที่มีไว้ให้ใช้งาน
13. เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำตอบคำถาม หรือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้ รวดเร็ว
14.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของการบริการมีความชัดเจน คลอบคลุม ทั่วถึง
15. การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
16. เนื้อหาเว็บไซต์ที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
17. ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
18. ความสวยงามในการออกแบบ การใช้สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนหนองเรือวิทยา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms