กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

จัดโดย ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559

คำอธิบาย: ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

  This is a required question
  This is a required question
  1. ข้อมูลจากงานปฐมนิเทศมีประโยชน์กับนิสิต
  2. นิสิตเข้าใจกฎเกณฑ์ที่สำคัญของบัณฑิตศึกษา
  3. นิสิตได้รู้จักภาควิชาพันธุศาสตร์มากขึ้น
  4. นิสิตมีโอกาสพบปะและทำความรู้จักกับอาจารย์
  5. นิสิตรู้จักงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา
  6. สถานที่มีความเหมาะสม 
  7. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม
  8. ความน่าสนใจของกิจกรรมครั้งนี้
  9. นิสิตมีโอกาสซักถามข้อสงสัย
  10. นิสิตมีความมั่นใจและพร้อมเริ่มต้นระดับบัณฑิตศึกษา
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question