แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 2104460 สัมมนาภาษาไทย ผู้สอนอาจารย์ซูไรดา เจะนิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2560
การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริงโดยใส่ระดับคะแนน ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
1.ชั้นปีที่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy