Izglītības pakalpojumu mobilitāte jauniešiem ar disleksiju
Skolēni

Šo aptauju veic biedrība Pro Futuro / Latvijas Disleksijas biedrība (www.disleksija.lv) projekta “Mobility of Educational Services for Adolescents with Dyslexia (MoDys)” (“Izglītības pakalpojumu mobilitāte jauniešiem ar disleksiju”) Erasmus+ programmas K2 stratēģiskās partnerības (Projekta Nr. 2014-1-LV01-KA200-000500) ietvaros.

MoDys projekta mērķis ir uzlabot izglītības pakalpojumu mobilitāti un pieejamību pusaudžiem un jauniešiem ar disleksiju un citiem specifiskiem mācīšanās traucējumiem vispārējā izglītībā. Aptaujā tiek iesaistīti skolotāji, skolēni ar disleksiju un viņu vecāki.
Aptaujas mērķis ir veikt analīzi par esošo situāciju izglītības pakalpojumu nodrošinājumā skolēniem ar disleksiju vidējā posma vecākajās klasēs (8.-9.kl.) un vidusskolas posmā (10-12.kl.) projekta dalībvalstīs. Tāpat aptaujas mērķis ir noskaidrot, kādas IKT ir pieejamas katrā dalīborganizācijas valodā, no vienas puses, un to kā kompensācijas instrumenta izmantošanas līmeni, no otras puses, lai identificētu labās prakses piemērus. Šī informācija tiks izmantota rokasgrāmatas izstrādē, lai izveidotu apmācības kursu skolām un sagatavotu interešu aizstāvības priekšlikumus projekta dalībvalstu likumdevējiem.

Skola (8.-9. klase, vispārizglītojošā vidusskola, arodskola): *
Your answer
Vecums *
Your answer
Klase *
Your answer
Dzimums *
Klase *
Your answer
Vai tev ir grūtības ar lasīšanu un/vai rakstīšanu? *
Vai tev ir kaut kāda veida formāls tavu lasīšanas/rakstīšanas grūtību izvērtējums?
Lūdzu, izvēlieties atbildi pareizi vai nepareizi par dotajiem apgalvojumiem:
Skolēns ar disleksiju redz burtus apgriezti vai ar kājām gaisā *
Required
Cilvēks ar disleksiju var iemācīties lasīt.
Disleksija nozīmē pazeminātu intelektu (IQ).
Skolēni ar disleksiju ir slinki.
Skolēniem ar disleksiju ir nepieciešams atbalsts mācību laikā un eksāmenos.
Disleksija ir reti sastopama.
Disleksija var būt arī meitenēm.
Disleksiju var noteikt pirmsskolas vecumā.
Disleksija ir jānosaka ārstam.
Ja skolēnam ir disleksija, viņš nespēs mācīties vidusskolā vai augstskolā.
Atzīmējiet, kuri no zemāk nosauktajiem atbalsta pasākumiem ir pieejami skolēniem jūsu skolā
Cik bieži? (1-gandrīz nekad; 6-vienmēr, izmanto katrs skolēns ar disleksiju)
Audio mācību grāmatas /teksti. *
Balss sintēzes programma (text-to-speech software). *
Teksta labošanas rīki (spell checkers). *
Skolotāja iepriekš sagatavoti pārskati par mācību vielu, grāmatu nodaļu kopsavilkumi, vārdu saraksti svešvalodās un jautājumi par tekstu pirms tā lasīšanas. *
Datora/planšetdatora izmantošana klasē (pierakstu veikšanai). *
Tiek atļauti mājas darbi datorrakstā *
Atļauts veikt stundu/lekciju audioierakstus. *
Tabulu un formula izmantošana (piem., reizināšanas tabula, matemātikas formulas) un pārskatu (gramatikas likumi) izmantošana mācību procesā. *
Tev nekad neliek lasīt publiski. *
Skolotājs nodrošina stundas pierakstus (lai tie nebūt jāveido man). *
Novietojums pirmajos solos, lai skolotāja palīdzība būtu viegli pieejama. *
Vizuāls (piem., attēli, tabulas, diagrammas, prāta kartes), ne tikai mutiska mācību vielas izklāsts stundās. *
Sacerējumos u.c. rakstu darbos netiek ņemtas vērā pareizrakstības kļūdas. *
Papildus laiks digitālajos un visos citos pārbaudes darbos. *
Darba lapas un/vai pārbaudes darbi palielinātā drukā. *
Atsevišķa telpa pārbaudes darbiem/eksāmeniem. *
Pārbaudes darbu u.c. rakstu darbu nosacījumi tiek nolasīti tev priekšā *
Tu drīksti savas atbildes nodiktēt. *
Sekretārs (kas pieraksta tavas atbildes) pārbaudes darbā /eksāmenā. *
Mutiski eksāmeni rakstisku vietā. *
Kuri no šiem pakalpojumiem ir pieejami skolēniem ar disleksiju tavā skolā: *
Required
Vai tu izmanto asistīvās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), lai palīdzētu sev mācīties? *
Ņemot vēra tavu disleksiju, cik daudz sapratnes un atbalsta izrāda tavi klasesbiedri? (1 – ļoti maz; 6 – teicami) *
Ņemot vēra tavu disleksiju, cik daudz sapratnes un atbalsta tu saņem mājās? (1 – ļoti maz; 6 – teicami)? *
Vai tu zini savas tiesības kā skolēns ar disleksiju? (1 – ļoti slikti; 6 – teicami) *
Vai tavas tiesības kā skolēnam ar disleksiju skolā tiek ievērotas? (1 – ļoti slikti; 6 – teicami) *
Cik labs ir bijis atbalsts, ko savas disleksijas dēļ līdz šim esi saņēmis sākumskolā (1.-4. kl.)- (1 – nekāda atbalsts; 6 – teicams atbalsts) *
Cik labs ir bijis atbalsts, ko savas disleksijas dēļ līdz šim esi saņēmis pamatskolā (5.-9. kl.), (1 – nekāda atbalsts; 6 – teicams atbalsts) *
Cik labs ir bijis atbalsts, ko savas disleksijas dēļ līdz šim esi saņēmis vidusskolā (10-12.kl.), (1 – nekāda atbalsts; 6 – teicams atbalsts) *
Kurā Latvijas reģionā tu dzīvo? *
Paldies par atsaucību un laiku, aizpildot šo anketu! Pētījuma rezultāti būs pieejami mājas lapā www.disleksija.lv 2015. g. aprīļa vidū.
E-pasta adrese (ja vēlaties saņemt uzaicinājumu uz projekta konferenci 8. maijā)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service