แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สวก. ปีงบประมาณ 2563
กรุณาคลิก link ที่ท่านใช้บริการ สวก. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่ท่านใช้บริการจาก สวก.

1. ทุนวิจัย
https://forms.gle/CfTzspYLq34X4omQ8

2. ทุนการศึกษา (ทุนปริญญาเอก 70 ปี, ทุนปริญญาตรีสืบสาน ร.9)
https://forms.gle/WGEaFmPaGPmNi4Hs9

3. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ/นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
https://forms.gle/cgaJESeeQER5CzFt6

4. เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดย สวก.
https://forms.gle/dzjCD3cfRHyqbaC89

5. เข้าร่วมกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น
https://forms.gle/jaRT44rdSpUrtvE46

6. บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางออนไลน์ ของ สวก. (เฉพาะที่ใช้บริการสารสนเทศผ่านทางออนไลน์เท่านั้น)
https://forms.gle/zdiFBVYJg7bbs9As5

*** หากท่านใช้บริการ สวก. มากกว่า 1 บริการ ท่านสามารถกลับมาคลิก link อื่นๆ ที่ท่านรับบริการเพื่อประเมินความพึงพอใจในด้านนั้นๆ (ข้อคำถามต่างกัน) โดยไม่ต้องตอบส่วนบริการสารสนเทศผ่านทางออนไลน์ซ้ำ
**** หากท่านได้ประเมินความพึงพอใจในแบบประเมินที่ส่งทางไปรษณีย์และส่งกลับแล้ว ไม่ต้องตอบแบบประเมินออนไลน์ซ้ำ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้อย่างยิ่ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy