แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
สถานภาพสมรส *
การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด *
อาชีพประจำ *
เรื่องที่ขอรับบริการ *
ความพึงพอใจด้านต่างๆของหน่วยงาน (ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ) *
พอใจ (5)
ค่อนข้างพอใจ (4)
เฉยๆ (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริหารแต่ละขั้นตอน
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจด้านต่างๆของหน่วยงาน (ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ) *
พอใจ (5)
ค่อนข้างพอใจ (4)
เฉยๆ (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
ความสุภาพ กริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความเหมาะสมในการแต่งการ บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งการสุภาพ เรียบร้อย)
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางที่มิชอบ
ความพึงพอใจด้านต่างๆของหน่วยงาน (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) *
พอใจ (5)
ค่อนข้างพอใจ (4)
เฉยๆ (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทาง
ความเพียงพอต่อสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
“ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ
“คุณภาพ และความทันสมัย” ของอุปกรณ์ /เครื่องมือ
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบสะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ
มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ความพอใจต่อ สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้
ความพึงพอใจด้านต่างๆของหน่วยงาน (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) *
พอใจ (5)
ค่อนข้างพอใจ (4)
เฉยๆ (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ความพึงพอใจ โดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy