Càmping Puigsagordi
Benvinguts! Aquest és el formulari que has d'omplir per poder fer l'estada el càmping.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
NOM I COGNOMS *
DNI (lletra)/ Passaport *
DATA DE NAIXEMENT *
MM
/
DD
/
YYYY
ADREÇA I NÚM. *
POBLACIÓ *
CODI POSTAL *
ADREÇA ELECTRÒNICA *
TELÈFON DE CONTACTE *
QUANTS FILLS TENS? *
QUANTS COTXES ENTREN EL CÀMPING? *
MATRICULA/ES *
TENS GOS? *
MARCA/MODEL DE CARAVANA/MOBILHOME
QUINA PARCEL·LA OCUPES? *
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA? En cas de ser Si, apunta el núm.CC més avall. *
PAGAMENT VIA DOMICILACIÓ BANCÀRIA ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE EN COMPTE BANCARI - SEPA: Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor (client) autoritza al creditor (Càmping Puigsagordi) a enviar instruccions a l'entitat bancària del deutor, per a carregar en la seva compte i efectuar els càrrecs econòmics pertinents a les tarifes acordades per al pagament del lloguer de la parcel·la. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat a la cancel·lació d'aquestes ordres, previ avís al centre a creditor (Càmping Puigsagordi). La comunicació per la cancel·lació/baixa d'aquestes ordres sempre s'haurà de fer abans d'acabar el mes en curs i abans d'entrar el mes següent. No es retornaran els imports una vegada carregats en compte, si s'efectua una cancel·lació (baixa) fora dels terminis indicats. Les comissions generades per els rebuts bancaris retornats per part del deutor, ho haurà d'assumir el mateix. A continuació, anoti el nº de CC a on fer els càrrecs (ES + nº CC).
HAS PASSAT LA COVID-19?
Clear selection
ESTÀS VACUNAT/ADA DE LA COVID-19? La vacunació pot ser un requeriment que ens ajudi. Els contactes estrets no vacunats (o amb pauta de vacunació incomplerta) i asimptomàtics han de fer quarantena 10 dies. Els contactes estrets ben vacunats amb pauta complerta no han de fer quarantena. Estem pendents de les noves normatives i us informem a mesura que sapiguem.
Clear selection
PROTOCOL COVID-19: Degut a la pandèmia de la Covid-19, us demanem que respecteu el protocol d'higiene i seguretat establert al recinte. Dins les instal·lacions es OBLIGATORI portar la mascareta, respectar l'aforament i aplicar-se gel hidroalcohòlic a l'entrà. *
Required
CONTROL DE SÍMPTOMES (Llegeix atentament el Protocol de Control de Símptomes): Si has estat en contacte amb alguna persona positiva de la Covid-19 o has passat la malaltia, ens ho hauràs de comunicar, per prendre les mesures preventives corresponents. Cal que tinguis un control dels símptomes compatibles amb la Covid-19, abans de venir al càmping: febre, tos, dispnea (ofec), pèrdua d'olfacte o gust, mal estar general, ... Si tens unes característiques especials de salut, i per prescripció mèdica, hem de prendre mesures diferents amb tu, comunica'ns-ho i ho gestionem. *
Required
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT *
Required
DECLARO RESPONSABLEMENT QUE:
Que durant els darrers 10 dies i en aquest mateix moment:

No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar general, diarrea,...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

No he estat positiu de la Covid-19  ni he conviscut amb persones que ho siguin o hagin estat positives. Del cas contrari, ho notificaré a la direcció del càmping, per què en faci els tràmits oportuns.

Estic al dia del meu calendari de vacunacions (en cas de no estar-ho, assumeixo la meva responsabilitat).

Tindre control de la meva temperatura corporal i dels signes i símptomes es compatibles amb el Covid-19 abans de venir el càmping Puigsagordi, i que en cas de tenir febrer evident, no vindre el càmping i els hi ho notificaré.

Conec l'obligació d'informar el càmping, qualsevol cas de Covid-19 que hi pugui haver en el meu entorn familiar o contactes d'amistats properes, per tal que es pugui emprendre les mesures corresponents.

Assumeixo la responsabilitat davant de la possibilitat d'un contagi en el càmping.

Entenc i comprenc que els altres campistes del càmping, han de fer el mateix i que només d'aquesta manera es garanteix un compromís amb la situació actual de Pandèmia.

I perquè així consti, als efectes de la meva estada en el càmping Puigsagordi, accepto la present declaració de responsabilitat, jo mateix (major d'edat). Consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració, que no va més enllà d'incorporar-la als fitxers de dades del càmping. En cas de possible contagi, aquestes dades s'hauran de transmetre a l'Agència de Salut  Pública de Catalunya, per tal que puguin fer el seguiment i rastreig de casos d'infecció generats per la pandèmia del Covid-19.

CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE:  La distribució de les imatge podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l'objectiu de difondre les activitats realitzades al càmping. Aquest document estableix els termes per a la cessió dels drets d'imatge de la persona fotografiada. Així mateix autoritzo que certes imatges o vídeos que puguin ésser enregistrades a través de gravacions audiovisuals (vídeo o fotografia) i que puguin ser difoses als mitjans vinculats amb aquesta entitat (internet, xarxes socials, material promocional, etc...). Cedeixo els meus drets d'imatge sense limitació territorial ni temporal al càmping Puigsagordi. La persona inscrita en aquest formulari, cedeix al càmping Puigsagordi  els drets d'imatge relatius a les fotografies o vídeos preses dins del recinte, exclusivament per a les  finalitats i sota les condicions que es detallen a continuació: Publicitat institucional d'imatge per a la campanya publicitària "promoció del càmping Puigsagordi", reflectida a les xarxes socials, etc. En el cas que la persona fotografiada sigui menor d'edat, haurà de consentir mitjançant el consentiment d'aquest document, el seu pare, mare o tutor legal, manifestant el seu consentiment i assumir la responsabilitat que pugui derivar-se d'aquest document. *
Required
PROTECCIÓ DE DADES:  Mitjançant la signatura/acceptació d'aquest full d'encàrrec, vostè ens autoritza a incorporar les dades personals facilitades en aquest document, juntament amb les que s'obtinguin durant el desenvolupament dels serveis, en un fitxer creat sota la responsabilitat del càmping Puigsagordi, amb la finalitat de dur a terme els serveis encarregats i la seva gestió econòmica, fiscal, comptable, administrativa i de facturació.  Així mateix, ens autoritza a enviar-li informació relativa a aquests serveis, o a uns altres que ofereixi el càmping, mitjançant correu electrònic, correu postal i/o WhatsApp. Si NO consent l'ús de les dades amb la finalitat d'informar-lo sobre els nostres serveis, no accepti la casella. El període de conservació de les seves dades serà el necessari per dur a terme la relació contractual, i una vegada finalitzada aquesta, per un màxim de 5 anys. Així mateix, vostè autoritza el càmping Puigsagordi , a cedir aquestes dades personals als tercers, necessaris per dur a terme la correcta prestació dels serveis contractats, en particular l'Administració Tributària. Si desitja exercir el dret d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat, pot dirigir-se per escrit enviant una carta juntament amb la fotocòpia dels seu DNI i la indicació del dret que desitja exercitar, a la següent adreça: CÀMPING PUIGSAGORDI, REF: PROTECCIÓ DE DADES Crt/Banyeres s/n, Centelles o bé per correu electrònic a info@campingpuigsagordi.com. En qualsevol cas, les parts podran dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels seus drets. Assabentat i conforme amb l'exposat als apartats anteriors, vostè consent expressament i autoritza el càmping Puigsagordi, perquè tracti les seves dades personals que voluntàriament facilita, segons les finalitats exposades en aquest escrit i a cedir-los a les entitats públiques i privades que siguin necessàries per a la realització dels serveis encarregats. Aquesta autorització té validesa fins a la seva revocació per part del titular de les dades. Moltes gràcies. *
Required
REGLAMENT DE ORDRE INTERN DEL CÀMPING PUIGSAGORDI
Aquest reglament pretén una agradable convivència entre els campistes, per el que hauran de respectar les normes de convivència i bones costums. Per un millor confort demanem la màxima col·laboració.

1- L'Accés dels vehicles a dins del recinte del càmping es autoritzat només per la feina de carrega i descarrega. Queda prohibida la circulació entra les 24h i les 8h del matí.
2- Queda totalment prohibit circular a més de 10 Km/h amb qualsevol vehicle inclòs els patinets i bicicletes, en tot el recinte. Els patinets i les bicicletes hauran de deixar de circular quan s'encenguin els llums dels carrers del càmping. No es pot deixar els patinets elèctrics o similar, cargan-se sensa haver-hi algú vigilant.
3- Tots els vehicles han d'estacionar a la zona destinada de pàrquing. Davant de la porta del càmping hi ha una altre zona de pàrquing. Està prohibit aparcar el carrer del mig del càmping, excepte que tingueu permís exprés de la direcció.
4- Les porta d'accés el càmping han d'estar tancades.
5- Els propietaris dels gossos tenen l'obligació de tenir-los lligats i no deixar-los sols a les parcel·les, i son responsables que no molestin els veïns i de recollir els excrements que puguin ocasionar.
6- La zona de d'alt el pàrquing i de tendes NO es un pipi-can, està prohibit treure allà els gossos perquè facin les seves necessitats, heu d'anar a fora el càmping.
7- Durant el dia el volum dels televisors, ràdios, etc. Haurà de ser moderat, per no molestar els altres campistes.
I l'horari de silenci serà de 24h a 8h i l'horari de descans de 14h a 17h, dels quals es demana els campistes que abaixin el volum de les ràdios, tv, etc.
8- Els horaris de recepció o bar seran segons temporada, a criteri de la direcció del càmping.
9- L'horari de piscina es del 24 de juny a l'11 de setembre, de 10h a 18h/19h depenent el mes o si es cap de setmana. Podràs veure la normativa especifica a l'entrada de la mateixa piscina. Les visites s'abonaran abans de entrà a la piscina.
10- El càmping està obert tot l'any els caps de setmana, dies festius, ponts, setmana Santa i els tres mesos d'estiu. La resta de dies entra setmana està tancat al públic (de l'11 de setembre al 23 de juny), i es queda sense llum i aigua calenta. El càmping queda tancat per vacances de Nadal del 22 de desembre el 7 de gener, si algun campista vol venir a d'avisar amb antelació i sota la seva responsabilitat.
11- No es permès fumar a dins les instal·lacions com, en els blocs sanitaris, la zona de renta plats, la sala del futbolí o el bar.
12- Respecteu les instal·lacions del càmping, no tireu les burilles o altres despardicis al terra, i deixeu les instal·lacions tal i com us agradaria trobar-les.
13- La neteja dels sanitaris va segons temporada, a criteri de la direcció del càmping.
14- Les barbacoes s'han d'utilitzar només amb carbó vegetal (queda prohibit la llenya, per ordre forestal). Les barbacoes tenen que fer-se a dins les parcel·les, NO a fora el carrer. No es poden muntar taules, cadires i para-sols al mig del carrer, sense demanar permís a la direcció. Teniu una sala per poder-vos reunir.
15- Depositeu les escombraries dins dels contenidors ubicat per això, no les llenceu al terra. Està prohibit llençar ferro, mobles, electrodomèstic, fustes, etc. Teniu els horaris de la deixalleria del poble penjats a les portes, perquè vosaltres mateixos aneu a portar-ho.
16- Recomanem un ús racional de l'aigua i la llum, utilitzant aquets serveis en la seva justa mida.
17- Els campistes que rebi visites (amics, familiars, etc) tindran que deixar el DNI i haurà de ser autoritzat per la direcció i el titular de la unitat d'acampada, i abonar la visita i l'entrada a la piscina per dia i persona, de no ser així, se li carregarà en la factura del rebut de la mensualitat del titular de la parcel.la.
18- El campista es el responsable directa dels seus invitats que compleixin en la totalitat les normes que es regeixen en el càmping.
19- Els pares o majors que tinguin al seu càrrec els menors d'edat (-18 anys), seran responsables en forma directa del comportament dels mateixos, i tindran l'obligació de compensar el càmping Puigsagordi per els danys que hagin produït a les instal·lacions o a altres pertinències dels campistes. Es recomana no deixar anar sols pel càmping els nens menors de 6 anys.
20-El càmping es reserva el dret d'admissió, poden exigir els desallotjaments immediats d'aquelles persones que no compleixin amb la present reglamentació. Hagin fet desperfectes intencionadament a les instal·lacions o hagin tingut aldarulls amb altres campistes.
21- No està permès la pràctica d'esports o jocs que puguin causar molèsties els altres campistes, en llocs no habilitats.
22- El subministrament elèctric en tot el recinte es de 220v i les torretes de les parcel·les de 6Amp. i 10Amp.
23- Està totalment prohibit fer connexions elèctriques no autoritzades a la xarxa energètica elèctrica i manipular les torretes. Tots els cables hauran de ser de una sola peça i de material impermeable d'acord amb les normes de seguretat.
24- Haurieu de revisar cada 4 anys el vostre cablejat que teniu dins la parcel·la i no sobrecarregar els lladres o endolls que pugueu tenir i no fer empalmes. I que les bombetes dels llums no toquin els sostres de lona.
25- Es obligatori abans de marxar de la parcel·la, deixar desendollat els cables de la corrent elèctrica de la torreta i baixa el diferencial de la mateixa, i tancar l'aixeta de pas d'aigua que teniu al terra de fora la parcel·la, sota la tapa verda metàl·lica.
26- No està permès llençar aigües residuals el terra, clavegueres ni regar els arbres, es obligatori buidar-los en el WC químic que està situat al costat dels sanitaris.
27- Es demana que es respectin els arbres i plantes, i procurar que ningú els espatlli. Queda prohibit lligar filferros, fils, cordes i clavar claus en els arbres.
28- Es obligatori que totes les carpes, lones, plàstic, etc, siguin de color Verd o Gris, no podran ser de cap altre més color. I si es possible que les coses que equipeu a dins les parcel·les siguin de materials ignífugs. (terres d'herba artificial, balles, etc).
29- Es obligatori deixar el voltant dels arbres i torretes lliures de qualsevol cosa com: balles, cuines, etc. Per poder fer la lectura dels comptadors, el manteniment i la visualització de la torreta i la poda dels arbres de cada any que impedeix el pas de la mateixa.
30- Està prohibit rascar o treure terra del marge de sorra de darrera les caravanes i posar-hi balles, a de quedar net de coses per poder passar.
31- Està prohibit posar banderes de qualsevol classe que sobrepassin l'alçada d'1 metre i mig, a les parcel·les. I les balles no poden superar el 1,65m d'alçada, i deixar un mínim d'espai entre balles, carpes, tendals i avancer.
32- No es poden tancar les portes de les parcel·les amb candaus, de ser així s'ús traurà.
33- Està prohibit posar estufes de llenya a dins l'avancer o parcel•la.
34- Està totalment prohibit tirar petards dins del recinte del càmping i a fora a menys de 500m de zona boscosa, per llei i per la seguretat de tots i de la natura.
35- Els cotxes no es poden rentar en els carrers amb les manegues. I està prohibit omplir piscines de grans dimensions a dins les parcel·les, de ser així tindran una sanció econòmica que decidirà la direcció. Exempta casos especials, parlats abans.
36- El càmping no es fa responsable de que deixeu menjar a la navera i per la causa que sigui es fa malbé.

Aquest reglament vol únicament una convivència agradable i segura, per la qual llegeixes i acceptes la totalitat per part teva.
Gràcies per col·laborar i que tinguis una feliç estància, de part de la Direcció.
REGALMENT INTERN *
Required
CONTRACTE D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC
REUNITS: Per una part el Càmping Puigsagordi, i per l'altre part el Campista amb totes les dades abans escrites i propietari de la caravana o mobilhome descrit, (havent entregat la fotocòpia de la fitxa tècnica de la caravana/mobilhome).

PACTEN el contracte d'allotjament turístic de temporada amb les següents condicions:

S'entén que el titular de la parcel.la serà la unitat familiar, que consta de un matrimoni amb fills menors d'edat o no i els avis d'aquets.
En el moment que aquests fills han creat la seva pròpia família junt amb la seva parella i fills, deixen de pertanyé en aquesta unitat familiar del titular, i passant a ser visitants. En aquest cas tenen l'opció de que un d'aquests fills (junt amb la seva parella i decendents) es faci ell/a titular de la parcel.la (sent campista habitual) i els seus pares ja quedarien altre cop dins d'aquesta unitat familiar, esmentada.
L'estada habitual dins la parcel.la no es pot compartir ni pernoctar amb familiars o amics, a de ser ocupada només per l'unitat familiar com a campista. La parcel.la es personal i intransferible.

PRIMERA: El present contracte entra en vigor el dia de la vostre arribada i finalitza el 30 de juliol o passada aquesta data serà el 31 de desembre de cada any, independentment de la data de la vostre entrada. Data en la qual la segona part contractant abandonarà obligatòriament amb tot el seu material d'acampada, (a no ser que amb dues parts arribin a un acord). De no ser així, es considerarà tot el que hi hagi dins la parcel·la que està abandonat, abonant el campista les despeses de desallotjament, que es valoraran estimativament en un import mínim de 500€. I la caravana o mobilhome junt amb les seves pertinències passaran a ser de la direcció del càmping, sense poder-les reclamar.
SEGONA: Aquest contracte es d'allotjament turístic per una data fixe, es podrà prorrogar si les dues parts i estan d'acord. En cap cas es considera arrendament del terreny.
TERCERA: El preu establert per l'allotjament es el que em acordat verbalment, amb despeses a part de la llum, aigua i assegurança, (que es calcularan segons el consum) i possibles pujes de l'IPC. I la taxa turística serà de 0'60€/ persona major de 16 anys/nit, màxim 7 pernoctacions consecutives.
Es obligatori fer-se una assegurança que inclogui la RC i s'aconsella fer-hi entra també la caravana/mobilhome, abancer, cuina i tot el que tingueu a dins de la parcel·la, en el moment de la vostre arribada al càmping.
QUARTE: Informar que a l'estiu ús entren 170 Kw/mensuals i a l'hivern 80 Kw/mensuals, xifres que poden variar segons la direcció. I dins la quota teniu 6 Ampers, si en voleu 10 Amp. van a part.
CINQUENA: Es obligatori passar les revisions del butà, per un tècnic especialitzat.
SISENA: Abans de marxar del càmping heu de deixar la clau de pas de l'aigua tancada i els electrodomèstics parats, el cable de la torreta desendollat i si pot ser el diferencial de la torreta abaixat.
SETENA: El preu establert es farà efectiu totalment a la firma del contracte o bé es pagarà per mensualitats avançades durant la 1ª quinzena del mes. En el cas de no pagar puntualment, se li aplicarà un recàrrec d'un 20% mensual. Si acumule dues mensualitats o més de demora serà avisat per missatge, i si en el termini dels següents 15 dies no liquida el deuta, serà invitat abandonar el recinte amb totes les seves pertinencies abans d'acabar el mes. Si fa cas omís a els missatges i no abona l'import ni s'endur les seves coses dins el termini establert, la direcció del càmping es veurà obligada a retirar-li tot per ser llençat, sensa poder-les recuperar.
VUITENA: El campista ocuparà en el moment de la seva arribada la parcel·la assignada per la direcció del càmping,  sense que de cap manera pugui posteriorment canviar-la o ampliar-la.
NOVENA: El campista tindrà dret el ús de la parcel·la, a la connexió de l'electricitat d'aquesta i a la utilització de les instal·lacions del càmping.
DEUENA: Els campistes de temporada tindran especial cuidador en mantenir la seva parcel·la neta i ordenada, i no acumular trastos. Queda prohibit alterar el terreny de qualsevol forma, a no ser que tingui consentiment exprés de la direcció del càmping. Per instal·lar la balla o qualsevol altre cosa primer s'ha de demanar a la direcció. Està prohibit posar paviment el terra de la parcel·la, de ser així quan desmunti la parcel·la l'haurà de treure el mateix campista.
ONZENA: El campista contractant es sotmet a tot l'ho establer en el reglament de Règim Intern del Càmping, comprometent-se a complir-lo i respectar-lo. En cas d'incompliment de les normes o del contracte, el campista serà invitat abandonar la parcel·la de càmping abans de finalitzar el contracte, sense dret a cap compensació. I a deixar la parcel·la lliure i net, de no ser així, se li cobrarà la feina de desallotjar-la i d'eliminar els residus.

Perquè consti i en prova de la més absoluta conformitat, acceptes el present document i en un sol efecte. I informar que aquest document NO es un comprovant de pago.

CONTRACTE D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC *
Required
---------------------------
-----------------------------
info@campingpuigsagordi.com
Crt/Banyeres s/n (Centelles)
660500111
Facebook: Càmping Puigsagordi

WiFi gratuït en al recinte.

Contrasenya: camping
User: centelles
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy