แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ
เว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ URL: https://www.nmd.go.th
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลการใช้งานเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานและคำตอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น
3. แบบประเมินมีทั้งหมด 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นด้านเนื้อหา
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นด้านประโยชน์และการนำไปใช้
ส่วนที่ 5 ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ระดับการให้คะแนน
5 = มากที่สุดหรือ ดีมาก
4 = มาก หรือ ดี
3 = ปานกลาง หรือ พอใช้
2 = น้อย หรือ ต่ำกว่ามาตรฐาน
1 = น้อยที่สุด หรือ ต้องปรับปรุงแก้ไข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูล เพศ และ หน่วยงาน
1.1 เพศ *
1.2 ประเภท *
1.3 สังกัด /หน่วยงาน *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นด้านเนื้อหา
2.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ความสะดวก ชัดเจนในการสืบค้นข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 ความเชื่อมโยง สัมพันธ์ สอดคล้อง และลำดับของเนื้อหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6 การจัดลำดับเนื้อหา หมวดหมู่ เป็นขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.7 ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.8 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
3.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.6 มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.7 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นด้านประโยชน์และการนำไปใช้
4.1 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และความรู้ด้านการแพทย์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.4 สามารถเป็นแหล่งความรู้ด้านการแพทย์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนที่ 5 ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
5.1 ท่านพึงพอใจต่อ ภาพรวม การจัดทำเว็บไซต์ พร. ในปัจจุบัน ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเว็บไซต์
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการเว็บไซต์
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy