แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.เพศ
๒.อายุ
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน
โปรดคลิกในช่องคะแนนที่ท่านพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
๑.เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอโครงการ / กิจกรรม
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗.ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
โทร. ๐๗๓-๔๑๑๘๑๐
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.