แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน

  This is a required question
  This is a required question
  ๑.เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอโครงการ / กิจกรรม
  ๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
  ๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
  ๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
  ๕.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
  ๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
  ๗.ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
  ๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

  โทร. ๐๗๓-๔๑๑๘๑๐