Pendaftaran Pamilon Wiki Sabanda

Wiki Sabanda nya éta singgetan tina Wikipedia Raksa Basa Sunda nu mangrupa pasanggiri nulis dina website Wikipedia Basa Sunda. 'Raksa' sorangan ngandung harti miara atawa ngajaga, nu mana tujuan ieu kagiatan nya éta pikeun ngadokuméntasikeun jeung ngamumulé basa Sunda dina wangun téks (tulisan jeung multimedia). Ieu formulir mangrupa formulir pamilon Wiki Sabanda kalawan dilengkepan ku data pribadina.

* Data nu diteundeun ku panitia moal dibikeun ka pihak katilu. Ieu data dipikabutuh pikeun kaperluan kontak jeung vérifikasi hadiah.

  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question