ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษา และ การบริการ สพป.เชียงราย เขต 4
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต 4
ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
2. โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาความสอดคล้องกับความคิดเห็นและพึงพอใจของท่านแล้วกรอกคะแนนตรงระดับความพึงพอใจ ความหมายของระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด หมายถึง 5
ระดับความพึงพอใจมาก หมายถึง 4
ระดับความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง 3
ระดับความพึงพอใจน้อย หมายถึง 2
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด หมายถึง 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำแหน่ง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy