საბუღალტრო მომსახურების ფასის შეფასების ფორმა/ Accounting services price evaluation form
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ აღნიშნული ინფორმაცია თქვენი საქმიანობის შესახებ, რათა შეგიფასოთ ბუღალტრული მომსახურება Please, ll the information about your business to estimate the price of an accounting service
Email address *
კომპანიის იურიდიული დასახელება/The legal name of a company *
Your answer
კომპანიის რეგისტრაციის თარიღი/Date of a company registration *
MM
/
DD
/
YYYY
კომპანიის საქმიანობა/Company activities *
გთხოვთ აღგვიწეროთ რითი ვაჭრობს, რა მომსახურებას ეწევა, რას აწარმოებს თქვენი კომპანია/Please indicate what sells, serves, manufactures your company
Your answer
რამდენი სავაჭრო/მომსახურე ობიექტი, საწარმო, ოფისი აქვს თქვენს კომპანიას?/How many commercial/service units, enterprises and ofices does you company have? *
Your answer
რომელი ბანკები ემსახურება თქვენს კომპანიას?/Which banks serve your company? *
გთხოვთ, ჩამოთვალოთ ბანკების დასახელებები/Please indicate names of banks
Your answer
საშუალოდ რამდენი საბანკო გადარიცხვა გაქვთ დღეში და ვინ უნდა აკეთოს ეს გადარიცხვები - თქვენ თუ თიემსის ბუღალტერმა/How many bank transfers do you have in a day on average and who will do these transactions, you or TMC accountant? *
Your answer
გაქვთ თუ არა სალარო აპარატი/ჩგდ?/Do you have a cash machine/document equal to the check? *
ხართ თუ არა დღგ-ს გადამხდელი?/Are you a Value Added Tax payer? *
საქონლის/მომსახურების შეძენა/Purchase of goods/services *
Required
საქონლის/მომსახურების გაყიდვა/Sale of goods/services *
Required
რამდენია წლიური საშუალო ბრუნვა/What is the annual average turnover? *
რა რაოდენობის ძირითადი საშუალებები გაქვთ/How many main assets do you have? *
ირიცხება თუ არა კომპანიის ბალანსზე ავტომობილი/Do you have cars on the balance of a company? *
რამდენი მუდმივი/დროებითი თანამშრომელი გყავთ/How many constant/freelancer employees do you have? *
გთხოვთ, მიუთითოთ რაოდენობები/Please indicate numbers
Your answer
რომელ საბუღალტრო პროგრამაში გსურთ ბუღალტერიის კეთება/In what accounting program do you want bookkeeping? *
გთხოვთ, მიუთითოთ პროგრამის დასახელება/Please indicate name of program
Your answer
გაქვთ თუ არა სასაწყობე/საცალო/წარმოების პროგრამა/Do you have storage/retail/production programs?
გთხოვთ, მიუთითოთ პროგრამის დასახელება/Please indicate name of program
Your answer
რამდენია კომპანიის ფინანსური ოპერაციების საშუალო რაოდენობა თვეში/How many nancial transactions do you have on average in one month? *
გთხოვთ, მიუთითოთ ყველა სახის ოპერაციის ჯამური საშუალო რაოდენობა თვეში /Please indicate total average number of all type of transactions in one month
Your answer
კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდი/Identication number of a company *
Your answer
საკონტაქტო პირის სახელი/გვარი, მობილური, ელ-ფოსტა/Name and surname of a contact person, mobile number and email *
Your answer
საიდან გაიგეთ ჩვენი კომპანიის შესახებ/How do you know about our company? *
Your answer
კომენტარი/Comment
Your answer
დამატებითი ინფორმაცია(არასავალდებულო)/Additional information(Not Required)
გთხოვთ მოგვაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია თქვენი კომპანიის შესახებ/Please indicate additional information about your company
კომპანიის იურიდიული ფორმა/Legal form of a company
გაქვთ თუ არა მიწა საკუთრებაში/Do you have land in ownership?
გაქვთ თუ არა საბანკო ტერნიმალი/Do you have a bank terminal?
გაქვთ თუ არა იჯარით აღებული ქონება/Do you have a leased property?
კომპანიის იურიდიული მისამართი/Legal address of a company
Your answer
კომპანიის ფაქტიური მისამართი/Actual address of a company
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of TMC LLC. Report Abuse