แบบสำรวจ แนวทางการพัฒนาการให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2561
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการสำรวจข้อมูลจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป

แบบสำรวจ มีรายละเอียดแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้บริการ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
เพศ *
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ระดับการศึกษา *
คณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด
ช่วงเวลาใดที่เข้าใช้บริการห้องสมุดบ่อยที่สุด *
ความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด *
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ประเภทของบริการที่เข้าใช้ห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ช่องทางในการรับข่าวสารของห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร *
มีปัญหา
ไม่มีปัญหา
ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ
ความกระตือรือร้นของผู้ให้บริการ
ความเข้าใจและเต็มใจในการให้บริการ
ความสามารถในการให้บริการตอบคำถาม
บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ
การให้คำแนะนำของผู้ให้บริการ
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร
Your answer
สภาพปัญหาและอุปสรรคด้านบริการ *
มีปัญหา
ไม่มีปัญหา
บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
บริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต
การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นถูกต้อง ง่ายต่อการค้นหา
บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริการถ่ายเอกสารในห้องสมุด
บริการรับคืนหนังสือด้วยเครื่องอัตโนมัติ
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการห้อง self access center พร้อมพิมพ์งานฟรี
บริการจองหนังสือ
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการฐานข้อมูล E-book E-journal
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบริการ
Your answer
สภาพปัญหาและอุปสรรคด้านทรัพยากรสารสนเทศ *
มีปัญหา
ไม่มีปัญหา
การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆเข้าห้องสมุด
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้
การจัดอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่เป็นประจำทุกเดือน
ทรัพยากรสารสนเทศที่แนะนำสั่งซื้อทันต่อการใช้
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หลากหลาย ตรงกับความต้องการ
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรสารสนเทศ
Your answer
สภาพปัญหาและอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ *
มีปัญหา
ไม่มีปัญหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพียงพอ
เครื่องบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) เพียงพอ
มีบริการเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ
ช่องทางในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่หลากหลาย เช่น Facebook ฯลฯ
เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ ที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว
e-book ที่สามารถสืบค้นได้สะดวก
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Your answer
สภาพปัญหาและอุปสรรคด้านอาคารสถานที่ *
มีปัญหา
ไม่มีปัญหา
โต๊ะและเก้าอี้นั่งอ่านเพียงพอ พร้อมใช้งาน
แผ่นป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ และหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสืออย่างจัดเจน
มีมุมสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi
มีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย
มีบริการห้องประชุมสัมมนา
มีบริการห้องค้นคว้าอาจารย์
มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การเข้าใช้บริการ
ที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์และวารสารเป็นสัดส่วน
มีปลั๊กไฟสำหรับต่อคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
การจัดชั้นวางหนังสือและที่นั่งอ่านได้เหมาะสมกับการใช้งาน
มีจุดบริการน้ำดื่ม
มีห้องน้ำที่สะอาด
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านอาคารสถานที่
Your answer
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. Report Abuse - Terms of Service