แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทำเครื่องหมาย / หน้าข้อตวามต่อไปนี้
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
2.1กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
ระบบสารสนเทศครอบคลุมทั่วทุกภาระกิจ
ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
สามารถเข้าถึงได้สะดวก
ใช้งานง่าย
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
2.2 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service