แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  กรุณาทำเครื่องหมาย / หน้าข้อตวามต่อไปนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

  ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
  ระบบสารสนเทศครอบคลุมทั่วทุกภาระกิจ
  ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
  ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
  รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
  ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
  สามารถเข้าถึงได้สะดวก
  ใช้งานง่าย
  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question