แบบสอบถามความพึงพอใจ
“กองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา”
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
Your answer
3. สถานภาพ
4. กลุ่มผู้รับบริการ
5. การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด
6. อาชีพประจำ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
• ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
2. เอกสาร แบบฟอร์ม ชัดเจน เหมาะสมในการให้บริการ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อน-หลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
5. ความสะดวกที่ได้รับจาการบริการแต่ละขั้นตอน
6. ความรวดเร็วหรือระยะเวลารอคอยก่อนได้รับบริการ
• ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร
1. ความสุภาพ กิริยามารยาท เป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความรวดเร็ว และพร้อมให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
• ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. อาคารที่ตั้ง สะดวกเหมาะสมรับบริการ เช่นห้องน้ำ ป้าย เอกสาร เป็นต้น
2. สถานที่ให้บริการเพียงพอ สะอาด เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน (5ส.)
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ
• ด้านผลการให้บริการ
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
3. ได้รับความรู้ใหม่ เพิ่มเติมจากเดิม
2. โปรดระบุข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms