АНКЕТА ЗА ЗАДОВОЛСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИ

Целта на овој прашалник е да се добијат статистички валидни податоци за мислењето на граѓаните за услугите кои ги добиваат од општината.
Резултатите од овој прашалник ќе бидат основа за подобрување нa планирањето, за алоцирање на ресурсите, како и за подобрувањето на процесот на креирање на јавните политики на локално ниво во општината.

Прашалникот е анонимен

  I. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ НА ИСПИТАНИКОТ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. ПРАШАЊА ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ ВО ОПШТИНАТА И ЗА ЗАДОВОЛСТВОТО ОД ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

  1. Како би ја оцениле Вашата општина како место за живеење?
  2. Оценете ја Вашата општина како место за одгледување и растење на Вашите деца?
  3. Оценете го квалитетот на животот во Вашата општина?
  4. Како би ја оцениле Вашата општина како место за пензионерите (старите лица)?
  5. Како би ја оцениле Вашата општина како место за живеење за ранливите категории на сограѓани?
  6. Оценете ги можностите за вработување во Вашата општина.
  7. Оценете ја безбедноста на заедницата во Вашата општина.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  III. ЗАДОВОЛСТВО ОД ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

  1. Квалитет на настава во основните училишта
  2. Квалитет на настава во средните училишта
  3. Квалитетот на образовната инфраструктура (згради, инвентар, опрема)
  4. Организирање превоз на ученици
  5. Исхрана и сместување во интернати
  6. Општа оцена за образованието
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  1. Донесување генерални, детални, урбанистички планови за село и урбанистички планови за населено место
  2. Локални јавни патишта
  3. Постапката за добивање градежни дозволи
  4. Урбанистичко планирање (општа оцена)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  1. Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија и претприемништвото на локално ниво
  2. Промовирањето на самовработување во Вашата општина
  3. Локален економски развој (општа оцена)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Противпожарната служба во Вашата општина
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. Заштита и превенција на загадувањето на почвата (пестициди отпадни води и др. )
  2. Заштита и превенција на загадувањето на водата
  3. Заштита и превенција на загадувањето на воздухот
  4. Заштита на природата
  5. Услуги за енергетска ефикасност (заштеда на енергија, употреба на обновливи извори на енергија – ветeрници, сонце и др.)
  6. Општо од услугите во областа на заштитата на животната средина
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. Детски градинки
  2. Домови за стари лица
  3. Изведување социјална грижа за лица и деца со посебни потреби
  4. Изведување социјална грижа за деца без родители и родителска грижа
  5. Изведување социјална грижа за деца со образовни и социјални проблеми
  6. Изведување социјална грижа за деца од семејства со еден родител
  7. Изведување социјална грижа за лица зависници од дрога и алкохол
  8. Социјална и детска заштита (општа оцена)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  1. Снабдување со вода
  2. Канализациона мрежа
  3. Пречистување отпадни води
  4. Собирање и третман на цврст отпад
  5. Јавна чистота
  6. Гробишта
  7. Јавно зеленило
  8. Јавно осветлување
  9. Јавни пазари
  10. Јавни паркиралишта
  11. Комунални услуги (општа оцена)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. Спроведување спортски и рекреативни активности на граѓаните
  2. Одржување и изградба на спортски објекти
  3. Поддршка на спортски здруженија
  4. Спорт и рекреација (општа оцена)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. Испорака на услуги од културни установи (музеи, библиотеки, домови на култура) и проекти
  2. Зачувување на фолклорот; обичаите; традиционалните занаети и слично културно наследство
  3. Организирање културни настани
  4. Поттикнување различни форми на уметничка работа
  5. Култура (општа оцена)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Здравство (општа оцена)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IV. ЛОКАЛНИ ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИСПОРАКАТА НА ЛОКАЛНИТЕ УСЛУГИ

  1. Висината на стапката на данокот на имот
  2. Висината на стапката на данокот на наследство и подарок
  3. Висината на стапката на данокот на промет на недвижности
  4. Висината на надоместоци од комунални дејности: водоснабдување, управување со отпад
  Please enter one response per row
  1. Образование
  2. Урбанистичко планирање
  3. Животна средина
  4. Комунални дејности
  5. Спорт и рекреација
  6. Култура
  7. Локален економски развој
  8. Заштита и спасување на граѓани
  9. Здравство
  10. Социјална и детска заштита
  Please enter one response per row
  1. Економично ги троши парите
  2. Наменски располага со парите
  3. Добро соработува со други агенции и институции (субјекти) во обезбедувањето на услугите
  4. Нуди јавни добра за подобрување на општествената благосостојба
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  V. ПРИНЦИПИ НА ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ (ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ПАРТИЦИПАЦИЈА, ОТЧЕТ, ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ)

  1. Знаење и компетентност
  2. Домаќинско работење на општината
  3. Навремено извршување на задачите
  4. Посветување внимание на граѓаните
  5. Целосен впечаток
  Please enter one response per row
  1. Задоволен сум од начинот на кој се менаџира општината.
  2. Задоволен сум од начинот на кој се менаџираат јавните претпријатија.
  3. Градоначалникот и советот ги имаат предвид ставовите и мислењата на граѓаните.
  4. Претставниците на мојата општина имаат одговорен пристап кон лицата со посебни потреби.
  5. Претставниците на мојата општина преземаат мерки за недискриминација на немнозинските етнички заедници.
  6. Претставниците на мојата општина преземаат превентивни мерки за спречување родова нееднаквост.
  7. Граѓаните на општината се информирани за активностите и плановите на општината.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  1. Имам присуствувано на седница на советот на општината.
  2. Имам присуствувано на форум на заедницата организирана од општината.
  3. Имам присуствувано на јавна трибина организирана од општината.
  4. Имам контактирано со Градоначалникот.
  5. Имам контактирано со член на советот.
  6. Имам учествувано во активност организирана од општината.
  7. Имам волонтирано во програма во која е вклучена општината.
  8. Имам гласано на референдум кој е организиран од општината.
  9. Имам присуствувано на јавна расправа за општинскиот буџет.
  10. Имам одено во општината да контактирам со општинската администрација за добивање одредена услуга.
  11. Имам одено во јавно претпријатие за добивање услуга во надлежност на јавното претпријатие.
  Please enter one response per row
  1. Стратегии
  2. Урбанистички планови
  3. Општински буџет
  4. Програми
  5. Општо за учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуки
  Please enter one response per row
  1. Општинската администрација
  2. Јавните локални претпријатија
  Please enter one response per row
  Општинската администрација
  Јавните локални претпријатија
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. Работата на комисијата за односи меѓу заедниците
  2. Работата на советот за заштита на потрошувачите
  3. Работата на комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ВИ БЛАГОДАРИМЕ