Call for papers: 9th Annual International Conference on Comparative Law: Morality-Technology-Law (Warsaw - September 20, 2019
Conference website: http://complaw.pl/2019/
Email address *
Name (with scientific titles) *
Your answer
Institution *
Your answer
Title of paper proposal *
Your answer
Abstract *
Your answer
Personal data processing information - read before submitting the form
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem podanych w formularzu zgłoszeniowym na konferencję „10th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition” danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (dalej Uniwersytet SWPS) z siedzibą w Warszawie (03-815), przy ulicy Chodakowskiej 19/31.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu rejestracji oraz umożliwienia wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Uniwersytet SWPS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego);
b) w celach rozrachunkowych w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
c) w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes administratora).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminów roszczeń.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie dostawca usług hostingu poczty elektronicznej oraz uprawnione podmioty publiczne.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (korzystanie z niektórych praw może być ograniczone z uzasadnionych powodów np. obowiązkiem prawnym spoczywającym na administratorze, dlatego każdy wniosek o skorzystanie z przysługującego prawa będzie rozpatrywany indywidualnie). Wycofania zgody na przetwarzanie danych można dokonać poprzez wysłanie maila na adres sekretarza konferencji.
6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konferencji.
8. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@swps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.
9. Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.
Wypełnienie oraz wysłanie formularza zgłoszeniowego dotyczącego udziału w konferencji „9th Annual International Conference on Comparative Law” organizowanego przez Biuro Karier SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego będzie uznane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia uczestnictwa w wspomnianej konferencji.

------------

According to art. 13 para. 1 and par. 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data (hereinafter: GDPR) informs that:

1. The administrator of the personal data provided in the application form for the conference "10th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition" is SWPS Humanist Social University (hereinafter SWPS University) with headquarters in Warsaw (03-815), Chodakowska 19/31.
2. Your personal data will be processed:
    a) for registration and for taking part in a conference organized by the SWPS University on the basis of art. 6 par. 1 lit. a RODO (consent expressed by sending an application form);
    b) for settlement purposes in connection with the performance of obligations resulting from legal regulations pursuant to art. 6 par. 1 liter c RODO;
    c) in order to assert or defend against any claims pursuant to art. 6 par. 1 lit f FODO (legitimate interest of the administrator).
3. Your personal data will be processed until the time limits for claims have expired.
4. The recipients of your personal data will be the provider of e-mail hosting services and authorized public entities.
5. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to data transfer, the right to object against processing, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of the processing that has been carried out on the basis of consent prior to its withdrawal (the use of certain rights may be limited for justified reasons, eg legal obligation on the administrator, therefore any application to exercise the right will be considered individually). Withdrawal of consent to the processing of data can be done by sending an email to the address of the conference secretary.
6. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body, ie the President of the Office for Personal Data Protection, if you consider that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the GDPR or other regulations defining the processing and protection of personal data.
7. Providing personal data by you is voluntary, and the consequence of not providing data will be the inability to participate in the conference.
8. In order to make use of your rights, please contact our Data Protection Officer by sending an e-mail to iod@swps.edu.pl or by post to the SWPS University address.
9. In addition, our Inspector will answer any questions regarding the processing and protection of personal data and will consider any possible complaint regarding the processing of your data.
Completion and sending an application form regarding participation in the conference "9th Annual International Conference on Comparative Law" organized by the SWPS Careers Office of the Humanities and Social Sciences University will be considered as consent to the processing of personal data to enable participation in the conference.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Uniwersytet SWPS. Report Abuse - Terms of Service