แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพของการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เท่านั้น
3. โปรดประเมินโดยเลือกช่องระดับการประเมินที่กำหนดให้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มากที่สุด หมายถึง คุณภาพของบริการอยู่ในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง คุณภาพของบริการอยู่ในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง คุณภาพของบริการอยู่ในระดับปานกลาง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดคลิกเลือกในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ *
2. ชั้นปี *
3. รหัสประจำตัวนักศึกษา *
Your answer
ด้านจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งอาคารเรียนและอาคารหอพัก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
1. ความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสม
2. การจัดโซนสำหรับการใช้บริการ Wifi มีความเพียงพอและเหมาะสม
3. การจัดบริการอินเทอร์เน็ตแบบสาย (Lan) มีความเพียงพอและเหมาะสม ทั้งในห้องเรียน ห้องอ่านหนังสือ/ห้องประชุมกลุ่มย่อย
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว และทันเวลา
5. มีการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. Report Abuse